Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Český jazyk

Čítanka pro 6. ročník – očekávané výstupy, mezipředmětové vztahy, průřezová témata

12.05.2017

Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura, ročník 6.

Vyučovací předmět: Literární výchova

Průběžně:

 • čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, zapamatuje si z něj podstatná fakta, vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku
 • rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává, dokáže pracovat s textem: najde hlavní myšlenku, určí námět, charakterizuje hlavní postavy, posoudí jejich jednání a vzájemný vztah
 • vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je, zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje ho spolužákům jako mluvní cvičení nebo referát; záznam zakládá do portfolia nebo zapisuje do čtenářského deníku, řekne, jak na něj vyslechnutá/přečtená ukázka působí, jaký v něm vyvolala dojem, pokusí se vyslovit vlastní názor na přečtenou knihu
 • volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma, přednese a volně reprodukuje text, vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma
 • naučí se recitovat několik básní nebo úryvků z prózy vhodných pro svůj věk
 • při jednoduchém rozboru literárních textů používá jednoduché literární pojmy, rozhodne, zda uvedená ukázka je poezie, nebo próza, rozhodne, zda uvedená ukázka je poezie, nebo próza
 • rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů, rozhodne, jakého typu je úryvek  - umělecký (poezie, komiks, pohádka),  - neumělecký (naučný text, návod k použití)
 • podle možností navštěvuje různé kulturní akce, zapojuje se do kulturních akcí pořádaných školou, obcí

 

Poznámka: Užité zkratky u tematických okruhů – MPV – mezipředmětové vztahy, PT – průřezová témata

 

I. Tematický okruh: Zase ve škole

Očekávané výstupy:

 • zopakuje si, co už ví o literatuře a dozví se nové informace: pojmy – poezie; próza, prozaik, literární žánry – báje, bajka, pohádka, pověst, povídka, příběh, román; drama; verš, rým; básně lyrické, epické, lyricko-epické; pojem přísloví, lidová pranostika, životní moudrost, ponaučení
 • Vojtěch Steklač – základní informace

MPV – dějepis, zeměpis

PT – komunikace, pozitivní vztah k ostatním; tolerance, rovnocennost všech etnických skupin lidí

 

II. Tematický okruh: Nekonečný vesmír

Očekávané výstupy:

 • zopakuje si pojem naučná literatura, naučná literatura pro děti, práce s fakty, využití v jiných předmětech, v životě
 • seznámí se s pojmem básnické pojmenování (obrazné pojmenování) – pojem metafora, zosobnění (personifikace), přirovnání; umí tyto pojmy jednoduše vysvětlit, vyhledává je v básních
 • František Nepil – základní informace

MPV – zeměpis, informační a komunikační technologie, fyzika, dějepis

PT – vztah k životnímu prostředí

 

III. Tematický okruh: UFO mezi námi?

Očekávané výstupy:

 • seznámí se s pojmem vědecko-fantastická literatura (science fiction – zkr. sci-fi) a jejím průkopníkem – Jules Verne, s českými autory žánru sci-fi: Karel Čapek, Josef Nesvadba, Ondřej Neff
 • seznámí se s pojmem UFO, mimozemšťané - fakta a fikce, knihy, filmy s touto tematikou
 • uvede knihy žánru sci-fi, která zná z vlastní četby, hovoří o shlédnutých filmech

MPV – fyzika, zeměpis, cizí jazyk (angličtina)

PT – mediální výchova

 

IV. Tematický okruh: Svět před miliony let

Očekávané výstupy:

 • zopakuje si, co je to vyprávění, pracuje s osnovou, rozpozná zápletku
 • hovoří o vzniku vesmíru a Země – témata: stvoření podle Bible, vědecké teorie, vznik a vývoj života na Zemi, pojem evoluce, osobnost Charlese Darwina, vesmírné galaxie
 • hovoří o lidských vlastnostech, kladných i záporných, o jejich vlivu na postoje člověka v různých životních situacích
 • zopakuje si žánr sci-fi ve spojení s historií Země
 • hovoří o literatuře, filmech a výtvarných dílech z období druhohor
 • Zdeněk Burian – základní informace

MPV – zeměpis, dějepis, angličtina, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova

PT – mediální výchova (posouzení věrohodnosti novinového článku)

 

V. Tematický okruh: Naši prapředci

Očekávané výstupy:

 • pracuje s básní – vyhledává rýmy, vysvětluje význam slov; pojem synonymum, obsah básně
 • pracuje se znalostmi z dějepisu – lovci mamutů, doba bronzová, první písmo
 • seznamuje se s pojmem šamanský rituál, převypráví část obsahu formou popisu
 • na základě četby vysvětlí pojmy z textu, diskutuje
 • pracuje s internetem a odbornými publikacemi – vyhledává informace
 • seznamuje se s pojmem román, dějová linie, postavy; seznamuje se s dělením románu podle tématu (historický, dobrodružný, vědecko-fantastický, cestopisný, životopisný apod.)
 • seznamuje se s pojmem ironie, chápe význam slova a užití
 • vymýšlí rýmy, případně krátkou báseň na dané téma (pravěk, život pravěkých lidí)
 • Eduard Štorch – základní informace

MPV – dějepis, zeměpis, výtvarná výchova, informační a komunikační technologie

PT – vcítění se do života pravěkých lidí

 

VI. Tematický okruh: Pohádky má každý rád

Očekávané výstupy:

 • zopakuje si a dále prohloubí znalosti k pojmu pohádka – lidová, moderní (autorská), nadpřirozené bytosti
 • seznámí se s pojmem a významem slova nonsens, nonsensová poezie
 • hovoří o způsobech trávení volného času s rodinou
 • hovoří o negativním vlivu reklamy na život člověka, diskutuje se spolužáky

MPV – občanská výchova, přírodopis, informační a komunikační technologie

PT – mediální výchova (reklama)

 

VII. Tematický okruh: Vánoční, silvestrovské a jiné zimní radování

Očekávané výstupy:

 • opakuje a procvičuje znalosti a dovednosti – práce s textem, opakování pojmů (např. metafora,zosobnění, přirovnání, nadsázka; rýmy, dějové a lyrické prostředky básně; přísloví, přirovnání)
 • opakuje si, jaké svátky v prosinci slavíme
 • opakuje si vznik a význam Vánoc, jmenuje vánoční zvyky a tradice, lidové pranostiky
 • vyhledává informace – oslavy vánočních svátku v sousedních zemích

MPV - občanská výchova, zeměpis, informační a komunikační technologie, cizí jazyk

PT – tradice Vánoc

 

VIII. Tematický okruh: A je tu civilizace

Očekávané výstupy

 • opakuje si z dějepisu pojmy starověká civilizace, písmo, pyramidy, mumie, balzamování, věštění, seznamuje se s pojmy hieroglyf, piktogram
 • dozví se o způsobu života ve starověkém Egyptě
 • pracuje s informacemi, které vyhledá – zajímavosti o pyramidách, archeologie – čeští egyptologové a jejich úspěchy
 • Vojtěch Zamarovský – základní informace

MPV – dějepis, výtvarná výchova, informační a komunikační technologie

PT – první starověké civilizace

 

IX. Tematický okruh: Máme rádi zvířata

Očekávané výstupy:

 • na základě vlastní četby a četby ukázek z čítanky hovoří o literatuře se zvířecí tematikou
 • diskutuje o vlastnostech lidí a zvířat, rozebírá přísloví a lidová rčení o zvířatech
 • hovoří o vývoji jazyka – zastaralé pojmy
 • Karel Čapek – základní informace
 • Jaroslav Hašek – základní informace

MPV – přírodopis, občanská výchova, výtvarná výchova

PT – osobnostní a sociální výchova, výchova v evropských a globálních souvislostech

 

X. Tematický okruh: Svět kluků a holek

Očekávané výstupy:

 • seznámí se s pojmem povídka, pointa; umí vysvětlit obsah pojmu povídka a význam slova pointa – na základě ukázky z literatury, jmenuje naše nejznámější autory (Jan Neruda, Karel Čapek)
 • chápe význam zkratky IQ
 • Jaroslav Foglar – základní informace
 • MPV – dějepis, zeměpis, občanská výchova

PT – důležitost kamarádství, navazování přátelství

 

XI. Tematický okruh: Ve starověkém Řecku

Očekávané výstupy:

 • seznámí se s pojmem epos, umí pojem charakterizovat, zná názvy nejznámějších eposů: řecké - Ilias a Odyssea, sumerský – O Gilgamešovi, zná jméno Homér – ví, kdo to byl
 • seznámí se s pojmy báje (mýtus) a mytologie, umí pojmy charakterizovat
 • zopakuje si znalosti z dějepisu – starověké civilizace: Řecko, Řím, pracuje s dějepisným atlasem
 • vysvětlí pojem legenda
 • pracuje se slovníkem spisovné češtiny
 • pokusí se na základě četby úryvku ve dvojici se spolužákem předvést práci komentátorů historických událostí ve starověké Tróji
 • seznámí se s bájemi z knihy Eduarda Petišky
 • na základě četby vysvětlí pojem bajka a charakterizuje její základní znaky
 • ví, kdo to byl Ezop, zná jména českých autorů bajek – Karel Čapek, Jiří Žáček, Ivan Olbracht
 • rozlišuje pojmy báje - bajka
 • dozví se, co to bylo Osvobozené divadlo a kdo byli jeho hlavní představitelé
 • Eduard Petiška – základní informace
 • Jiří Voskovec, Jan Werich – základní informace

MPV – dějepis, zeměpis, občanská výchova, informační a komunikační technologie

PT – kořeny civilizace v Evropě

 

XII. Tematický okruh: Žijí s námi

Očekávané výstupy:

 • umí vysvětlit pojem národnostní menšina, ví, co znamená pojem rasová nesnášenlivost, zná základní lidská práva
 • dozví se zajímavostmi ze života některých národnostních menšin -  Židů, Romů
 • zná pojem rasismus a ví, čím je nebezpečný, umí uvést příklady z historie – např. holocaust za II. světové války, přiměřeně věku je seznámen se současnou situací života národnostních menšin v zemích Evropy 

MPV – občanská výchova, dějepis, zeměpis, informační a komunikační technologie

PT – židovské a romské tradice, kultura

 

XIII. Tematický okruh: Mikrokosmos aneb hmyz a nehmyz

Očekávané výstupy:

 • zná a chápe význam odborné literatury, přiměřeně věku s ní umí pracovat
 • umí charakterizovat pojmy humor a nadsázka
 • pomocí ukázky vysvětlí, v čem spočívá vtip literárního díla (např. básně)
 • Jiří Suchý – základní informace

MPV – přírodopis

PT – environmentální výchova

 

XIV. Tematický okruh: Chvíle tajemna a napětí

Očekávané výstupy:

 • pomocí ukázky vysvětlí pojem pověst, vysvětlí rozdíl mezi pověstí a pohádkou, na základě četby rozlišuje pověsti místní a historické
 • seznámí se s některými pověstmi z díla Aloise Jiráska Staré pověsti české, vypravuje jejich obsah

MPV – dějepis, zeměpis, informační a komunikační technologie

PT – poznávání rodného kraje z pověstí

 

XV. Tematický okruh: Ve starověkém Římě

Očekávané výstupy“

 • zopakuje si znalosti z dějepisu – starověký Řím, Julius César, otrok a otroctví
 • dozví se zajímavosti z tohoto období
 • na základě četby umí vysvětlit pojmy z tohoto období - aréna, gladiátor, katakomby, první křesťané
 • z ukázky vyvodí specifické znaky komiksu

MPV – dějepis, zeměpis, občanská výchova, informační a komunikační technologie

PT – osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

XVI. Tematický okruh: Déšť, blesk a hrom

Očekávané výstupy:

 • zopakuje si pojmy rytmus a rým v básni, pracuje s těmito pojmy  - vytleskávání, skandování
 • pracuje s básní – vybírá verše a výrazy dle zadání, na základě ukázky vymýšlí básnická přirovnání
 • chápe pojem citát, přiměřeným způsobem vysvětlí obsah citátu
 • umí pojmenovat základní lidské vlastnosti
 • zopakuje si pojem lidová pranostika, lidové rčení
 • na základě četby a znalostí z jiných předmětů vysvětlí, co je to bouřka
 • rozpozná v ukázce co je skutečné a co neskutečné

MPV – přírodopis, výtvarná výchova, občanská výchova, informační a komunikační technologie

PT – přírodní jevy

 

XVII. Tematický okruh: Prázdniny jsou za dveřmi

Očekávané výstupy:

 • pracuje s textem – procvičuje získané znalosti a dovednost – např. vyhledávání dle zadání, rozvíjení příběhu, vysvětlení pojmů, sumarizace poznámek, charakteristika postav, vlastní názor, diskuse, práce s internetem a další literaturou, sestavení osnovy úryvku, recitace
 • na konkrétní básni ukáže, co je to sloka, verš, rým; dokáže popsat rozdíl mezi lyrickou a epickou básní, vyhledává v básních umělecké básnické prostředky
 • přinese svoji nejoblíbenější knihu a představí ji spolužákům, plánuje četbu na prázdniny

MPV – zeměpis, přírodopis, občanská výchova, informační a komunikační technologie

PT - osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Vyučovacím předmětem Český jazyk a literatura prolínají průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova - vztah osobnostní a sociální výchovy ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka s tím, že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti.
 • Výchova demokratického občana - průřezové téma má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - průřezové téma představuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje.
 • Významnou oblastí pro realizaci tohoto tématu se stává vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a prezentace postojů a názorů, ale má také významnou propedeutickou funkci při osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných národů.
 • Multikulturní výchova – průřezové téma v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty.
 • Environmentální výchova - vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.
 • Mediální výchova - průřezové téma v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec.

 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatury je spjat s dalšími vyučovacími předměty:

 • Dějepis – období vývoje a rozvoje lidské společnosti
 • Zeměpis – Evropa, svět, světadíly, vesmír
 • Přírodopis – rostliny a živočichové (naučná literatura, beletrie, poezie)
 • Občanská výchova – vztahy mezi lidmi, vývoj lidské civilizace, historické a současné státní útvary
 • Výtvarná výchova – písmo a jeho význam, výtvarná díla, výtvarníci, knižní ilustrace
 • Hudební výchova – píseň jako prostředek komunikace, lidová slovesnost
 • Informační a komunikační technologie – práce s PC, internetem
 • Fyzika – vzájemné působení těles, gravitace, přírodní síly

Zobrazit čítanku.

Článek ve formáte pdf můžete stáhnout zde.

Doporučené tituly
Čítanka 6, Čtení s porozuměním
Katalog: 6-71
Cena 169 Kč

Sdílet článek na FB

facebook

/clanky/videa/

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!