Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Český jazyk

Čítanka pro 6. ročník – očekávané výstupy, mezipředmětové vztahy, průřezová témata

12.05.2017

Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura, ročník 6.

Vyučovací předmět: Literární výchova

Průběžně:

 • čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, zapamatuje si z něj podstatná fakta, vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku
 • rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává, dokáže pracovat s textem: najde hlavní myšlenku, určí námět, charakterizuje hlavní postavy, posoudí jejich jednání a vzájemný vztah
 • vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je, zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje ho spolužákům jako mluvní cvičení nebo referát; záznam zakládá do portfolia nebo zapisuje do čtenářského deníku, řekne, jak na něj vyslechnutá/přečtená ukázka působí, jaký v něm vyvolala dojem, pokusí se vyslovit vlastní názor na přečtenou knihu
 • volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma, přednese a volně reprodukuje text, vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma
 • naučí se recitovat několik básní nebo úryvků z prózy vhodných pro svůj věk
 • při jednoduchém rozboru literárních textů používá jednoduché literární pojmy, rozhodne, zda uvedená ukázka je poezie, nebo próza, rozhodne, zda uvedená ukázka je poezie, nebo próza
 • rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů, rozhodne, jakého typu je úryvek  - umělecký (poezie, komiks, pohádka),  - neumělecký (naučný text, návod k použití)
 • podle možností navštěvuje různé kulturní akce, zapojuje se do kulturních akcí pořádaných školou, obcí

 

Poznámka: Užité zkratky u tematických okruhů – MPV – mezipředmětové vztahy, PT – průřezová témata

 

I. Tematický okruh: Zase ve škole

Očekávané výstupy:

 • zopakuje si, co už ví o literatuře a dozví se nové informace: pojmy – poezie; próza, prozaik, literární žánry – báje, bajka, pohádka, pověst, povídka, příběh, román; drama; verš, rým; básně lyrické, epické, lyricko-epické; pojem přísloví, lidová pranostika, životní moudrost, ponaučení
 • Vojtěch Steklač – základní informace

MPV – dějepis, zeměpis

PT – komunikace, pozitivní vztah k ostatním; tolerance, rovnocennost všech etnických skupin lidí

 

II. Tematický okruh: Nekonečný vesmír

Očekávané výstupy:

 • zopakuje si pojem naučná literatura, naučná literatura pro děti, práce s fakty, využití v jiných předmětech, v životě
 • seznámí se s pojmem básnické pojmenování (obrazné pojmenování) – pojem metafora, zosobnění (personifikace), přirovnání; umí tyto pojmy jednoduše vysvětlit, vyhledává je v básních
 • František Nepil – základní informace

MPV – zeměpis, informační a komunikační technologie, fyzika, dějepis

PT – vztah k životnímu prostředí

 

III. Tematický okruh: UFO mezi námi?

Očekávané výstupy:

 • seznámí se s pojmem vědecko-fantastická literatura (science fiction – zkr. sci-fi) a jejím průkopníkem – Jules Verne, s českými autory žánru sci-fi: Karel Čapek, Josef Nesvadba, Ondřej Neff
 • seznámí se s pojmem UFO, mimozemšťané - fakta a fikce, knihy, filmy s touto tematikou
 • uvede knihy žánru sci-fi, která zná z vlastní četby, hovoří o shlédnutých filmech

MPV – fyzika, zeměpis, cizí jazyk (angličtina)

PT – mediální výchova

 

IV. Tematický okruh: Svět před miliony let

Očekávané výstupy:

 • zopakuje si, co je to vyprávění, pracuje s osnovou, rozpozná zápletku
 • hovoří o vzniku vesmíru a Země – témata: stvoření podle Bible, vědecké teorie, vznik a vývoj života na Zemi, pojem evoluce, osobnost Charlese Darwina, vesmírné galaxie
 • hovoří o lidských vlastnostech, kladných i záporných, o jejich vlivu na postoje člověka v různých životních situacích
 • zopakuje si žánr sci-fi ve spojení s historií Země
 • hovoří o literatuře, filmech a výtvarných dílech z období druhohor
 • Zdeněk Burian – základní informace

MPV – zeměpis, dějepis, angličtina, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova

PT – mediální výchova (posouzení věrohodnosti novinového článku)

 

V. Tematický okruh: Naši prapředci

Očekávané výstupy:

 • pracuje s básní – vyhledává rýmy, vysvětluje význam slov; pojem synonymum, obsah básně
 • pracuje se znalostmi z dějepisu – lovci mamutů, doba bronzová, první písmo
 • seznamuje se s pojmem šamanský rituál, převypráví část obsahu formou popisu
 • na základě četby vysvětlí pojmy z textu, diskutuje
 • pracuje s internetem a odbornými publikacemi – vyhledává informace
 • seznamuje se s pojmem román, dějová linie, postavy; seznamuje se s dělením románu podle tématu (historický, dobrodružný, vědecko-fantastický, cestopisný, životopisný apod.)
 • seznamuje se s pojmem ironie, chápe význam slova a užití
 • vymýšlí rýmy, případně krátkou báseň na dané téma (pravěk, život pravěkých lidí)
 • Eduard Štorch – základní informace

MPV – dějepis, zeměpis, výtvarná výchova, informační a komunikační technologie

PT – vcítění se do života pravěkých lidí

 

VI. Tematický okruh: Pohádky má každý rád

Očekávané výstupy:

 • zopakuje si a dále prohloubí znalosti k pojmu pohádka – lidová, moderní (autorská), nadpřirozené bytosti
 • seznámí se s pojmem a významem slova nonsens, nonsensová poezie
 • hovoří o způsobech trávení volného času s rodinou
 • hovoří o negativním vlivu reklamy na život člověka, diskutuje se spolužáky

MPV – občanská výchova, přírodopis, informační a komunikační technologie

PT – mediální výchova (reklama)

 

VII. Tematický okruh: Vánoční, silvestrovské a jiné zimní radování

Očekávané výstupy:

 • opakuje a procvičuje znalosti a dovednosti – práce s textem, opakování pojmů (např. metafora,zosobnění, přirovnání, nadsázka; rýmy, dějové a lyrické prostředky básně; přísloví, přirovnání)
 • opakuje si, jaké svátky v prosinci slavíme
 • opakuje si vznik a význam Vánoc, jmenuje vánoční zvyky a tradice, lidové pranostiky
 • vyhledává informace – oslavy vánočních svátku v sousedních zemích

MPV - občanská výchova, zeměpis, informační a komunikační technologie, cizí jazyk

PT – tradice Vánoc

 

VIII. Tematický okruh: A je tu civilizace

Očekávané výstupy

 • opakuje si z dějepisu pojmy starověká civilizace, písmo, pyramidy, mumie, balzamování, věštění, seznamuje se s pojmy hieroglyf, piktogram
 • dozví se o způsobu života ve starověkém Egyptě
 • pracuje s informacemi, které vyhledá – zajímavosti o pyramidách, archeologie – čeští egyptologové a jejich úspěchy
 • Vojtěch Zamarovský – základní informace

MPV – dějepis, výtvarná výchova, informační a komunikační technologie

PT – první starověké civilizace

 

IX. Tematický okruh: Máme rádi zvířata

Očekávané výstupy:

 • na základě vlastní četby a četby ukázek z čítanky hovoří o literatuře se zvířecí tematikou
 • diskutuje o vlastnostech lidí a zvířat, rozebírá přísloví a lidová rčení o zvířatech
 • hovoří o vývoji jazyka – zastaralé pojmy
 • Karel Čapek – základní informace
 • Jaroslav Hašek – základní informace

MPV – přírodopis, občanská výchova, výtvarná výchova

PT – osobnostní a sociální výchova, výchova v evropských a globálních souvislostech

 

X. Tematický okruh: Svět kluků a holek

Očekávané výstupy:

 • seznámí se s pojmem povídka, pointa; umí vysvětlit obsah pojmu povídka a význam slova pointa – na základě ukázky z literatury, jmenuje naše nejznámější autory (Jan Neruda, Karel Čapek)
 • chápe význam zkratky IQ
 • Jaroslav Foglar – základní informace
 • MPV – dějepis, zeměpis, občanská výchova

PT – důležitost kamarádství, navazování přátelství

 

XI. Tematický okruh: Ve starověkém Řecku

Očekávané výstupy:

 • seznámí se s pojmem epos, umí pojem charakterizovat, zná názvy nejznámějších eposů: řecké - Ilias a Odyssea, sumerský – O Gilgamešovi, zná jméno Homér – ví, kdo to byl
 • seznámí se s pojmy báje (mýtus) a mytologie, umí pojmy charakterizovat
 • zopakuje si znalosti z dějepisu – starověké civilizace: Řecko, Řím, pracuje s dějepisným atlasem
 • vysvětlí pojem legenda
 • pracuje se slovníkem spisovné češtiny
 • pokusí se na základě četby úryvku ve dvojici se spolužákem předvést práci komentátorů historických událostí ve starověké Tróji
 • seznámí se s bájemi z knihy Eduarda Petišky
 • na základě četby vysvětlí pojem bajka a charakterizuje její základní znaky
 • ví, kdo to byl Ezop, zná jména českých autorů bajek – Karel Čapek, Jiří Žáček, Ivan Olbracht
 • rozlišuje pojmy báje - bajka
 • dozví se, co to bylo Osvobozené divadlo a kdo byli jeho hlavní představitelé
 • Eduard Petiška – základní informace
 • Jiří Voskovec, Jan Werich – základní informace

MPV – dějepis, zeměpis, občanská výchova, informační a komunikační technologie

PT – kořeny civilizace v Evropě

 

XII. Tematický okruh: Žijí s námi

Očekávané výstupy:

 • umí vysvětlit pojem národnostní menšina, ví, co znamená pojem rasová nesnášenlivost, zná základní lidská práva
 • dozví se zajímavostmi ze života některých národnostních menšin -  Židů, Romů
 • zná pojem rasismus a ví, čím je nebezpečný, umí uvést příklady z historie – např. holocaust za II. světové války, přiměřeně věku je seznámen se současnou situací života národnostních menšin v zemích Evropy 

MPV – občanská výchova, dějepis, zeměpis, informační a komunikační technologie

PT – židovské a romské tradice, kultura

 

XIII. Tematický okruh: Mikrokosmos aneb hmyz a nehmyz

Očekávané výstupy:

 • zná a chápe význam odborné literatury, přiměřeně věku s ní umí pracovat
 • umí charakterizovat pojmy humor a nadsázka
 • pomocí ukázky vysvětlí, v čem spočívá vtip literárního díla (např. básně)
 • Jiří Suchý – základní informace

MPV – přírodopis

PT – environmentální výchova

 

XIV. Tematický okruh: Chvíle tajemna a napětí

Očekávané výstupy:

 • pomocí ukázky vysvětlí pojem pověst, vysvětlí rozdíl mezi pověstí a pohádkou, na základě četby rozlišuje pověsti místní a historické
 • seznámí se s některými pověstmi z díla Aloise Jiráska Staré pověsti české, vypravuje jejich obsah

MPV – dějepis, zeměpis, informační a komunikační technologie

PT – poznávání rodného kraje z pověstí

 

XV. Tematický okruh: Ve starověkém Římě

Očekávané výstupy“

 • zopakuje si znalosti z dějepisu – starověký Řím, Julius César, otrok a otroctví
 • dozví se zajímavosti z tohoto období
 • na základě četby umí vysvětlit pojmy z tohoto období - aréna, gladiátor, katakomby, první křesťané
 • z ukázky vyvodí specifické znaky komiksu

MPV – dějepis, zeměpis, občanská výchova, informační a komunikační technologie

PT – osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

XVI. Tematický okruh: Déšť, blesk a hrom

Očekávané výstupy:

 • zopakuje si pojmy rytmus a rým v básni, pracuje s těmito pojmy  - vytleskávání, skandování
 • pracuje s básní – vybírá verše a výrazy dle zadání, na základě ukázky vymýšlí básnická přirovnání
 • chápe pojem citát, přiměřeným způsobem vysvětlí obsah citátu
 • umí pojmenovat základní lidské vlastnosti
 • zopakuje si pojem lidová pranostika, lidové rčení
 • na základě četby a znalostí z jiných předmětů vysvětlí, co je to bouřka
 • rozpozná v ukázce co je skutečné a co neskutečné

MPV – přírodopis, výtvarná výchova, občanská výchova, informační a komunikační technologie

PT – přírodní jevy

 

XVII. Tematický okruh: Prázdniny jsou za dveřmi

Očekávané výstupy:

 • pracuje s textem – procvičuje získané znalosti a dovednost – např. vyhledávání dle zadání, rozvíjení příběhu, vysvětlení pojmů, sumarizace poznámek, charakteristika postav, vlastní názor, diskuse, práce s internetem a další literaturou, sestavení osnovy úryvku, recitace
 • na konkrétní básni ukáže, co je to sloka, verš, rým; dokáže popsat rozdíl mezi lyrickou a epickou básní, vyhledává v básních umělecké básnické prostředky
 • přinese svoji nejoblíbenější knihu a představí ji spolužákům, plánuje četbu na prázdniny

MPV – zeměpis, přírodopis, občanská výchova, informační a komunikační technologie

PT - osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Vyučovacím předmětem Český jazyk a literatura prolínají průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova - vztah osobnostní a sociální výchovy ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka s tím, že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti.
 • Výchova demokratického občana - průřezové téma má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - průřezové téma představuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje.
 • Významnou oblastí pro realizaci tohoto tématu se stává vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a prezentace postojů a názorů, ale má také významnou propedeutickou funkci při osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných národů.
 • Multikulturní výchova – průřezové téma v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty.
 • Environmentální výchova - vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.
 • Mediální výchova - průřezové téma v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec.

 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatury je spjat s dalšími vyučovacími předměty:

 • Dějepis – období vývoje a rozvoje lidské společnosti
 • Zeměpis – Evropa, svět, světadíly, vesmír
 • Přírodopis – rostliny a živočichové (naučná literatura, beletrie, poezie)
 • Občanská výchova – vztahy mezi lidmi, vývoj lidské civilizace, historické a současné státní útvary
 • Výtvarná výchova – písmo a jeho význam, výtvarná díla, výtvarníci, knižní ilustrace
 • Hudební výchova – píseň jako prostředek komunikace, lidová slovesnost
 • Informační a komunikační technologie – práce s PC, internetem
 • Fyzika – vzájemné působení těles, gravitace, přírodní síly

Zobrazit čítanku.

Článek ve formáte pdf můžete stáhnout zde.

Doporučené tituly

Sdílet článek na FB

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!