Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Prvouka

Prvouka 1 - Úvod

01.11.2016

Učebnice Prvouka 1 a pracovní učebnice Prvouka 1 jsou součástí moderní řady učebnic vydávaných v edici Čtení s porozuměním. Tato ucelená řada učebních materiálů je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti. Zároveň využívá metody činnostního učení.

Učebnice Prvouka 1 a pracovní učebnice Prvouka 1 vycházejí z klíčových kompetencí RVP ZV.

Klíčové kompetence mají povahu společně sdílených dlouhodobých cílů.

Klíčové kompetence se skládají z několika vzájemně propojených částí. Zahrnují v sobě vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty.

Na úrovni klíčových kompetencí se učivo chápe jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů.

Osvojené učivo se využívá v každodenním životě a v praktických životních situacích.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků, které získali ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci si na základě pozorování, pojmenovávání a vzájemných vztahů jevů a dějů utvářejí svůj prvotní ucelený obraz světa.

Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí porozumět soudobému způsobu života. Přitom je důležitý vlastní prožitek a zkušenosti žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Vhodné je proto mezipředmětově propojit učební materiály s ostatními vzdělávacími obory pro 1. období.

V učebnici Prvouka 1 jsou vytvořeny mezipředmětové vazby na tyto vzdělávací obory:

Český jazyk a literatura – tematické básničky, říkadla a hádanky s otázkami k textu, které podporují

čtenářskou gramotnost dětí (otázky naleznete v metodických pokynech na spodním okraji stránky).

Cizí jazyk – klíčové slovo z dané stránky přeložené do angličtiny včetně transkripce výslovnosti, které se doporučuje s žáky při vhodné příležitosti nacvičit.

Matematika a její aplikace – rozvoj početních představ, orientace v čase, prostorová orientace, shody a rozdíly.

Hudební výchova – poslechové, vokální a hudebně-pohybové činnosti, hudební rytmus.

Výtvarná výchova – rozpoznání, pojmenování, porovnání, třídění a vztahy prvků vizuálně obrazného vyjádření (např. barev, linií, tvarů a objemů), vizuálně obrazné ztvárnění jako prostředek pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností.

Tělesná výchova – pohybové možnosti a aktivity žáků, výchova ke zdravému způsobu života (např. správné držení těla).

Učební materiály využívající prvky z doplňujících vzdělávacích oborů:

Dramatická výchova – rozvíjení sociálně komunikačních dovedností (spolupráce a komunikace v běžných životních a v herních situacích) během her apod.

Etická výchova – vzájemné poznávání se ve skupině s přihlédnutím k odlišnostem, řešení problémů a hledání pomoci při potížích, učení se pomoci, dělení a spolupráci s druhými apod.

Propojení vzdělávacích oborů je také zajištěno prostřednictvím průřezových témat RVP ZV, která zohledňují aktuální problémy současného světa. Průřezová témata RVP ZV tak vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.

Členění učiva

Učivo je v Prvouce 1 tematicky rozčleněno (Škola, Podzim, Zima, Čas, Domov, Jaro, Lidské tělo, Léto). Každý tematický celek je přehledně rozdělen na kapitoly, kterým je věnována samostatná strana (např. tematický celek Podzim zahrnuje kapitoly Zelenina na podzim, Hry na podzim atd.).

Témata jsou přehledně zpracována. Snadnou orientaci v tématech umožňují odlišné barvy tematických celků s příslušným symbolem tématu (např. tematický celek Podzim má symbol kaštanu, Lidské tělo symbolizuje stylizované srdce apod.).

Toto barevné a symbolické odlišení tematických celků se dodržuje také v pracovním sešitě. Pracovní sešit je doplněk učebnice Prvouka 1. Pro snazší orientaci každé straně v učebnici odpovídá stejná strana v pracovním sešitě. (Např. kapitola Poprvé ve škole je v učebnici probrána na str. 4 a v pracovním sešitě dále procvičena rovněž na str. 4.)

Pracovní sešit doplňuje učebnici Prvouka 1 a činnostním způsobem upevňuje získané znalosti

z učebnice. Pracovní sešit obsahuje hravé úkoly k vymalování, domalování, doplňování, dopisování, k vystřižení apod.

V 1. ročníku lze využít buď učební materiál v podobě sady učebnice Prvouka 1 a pracovní sešit, nebo pracovní učebnici Prvouka 1 (tvoří kombinaci učebnice a pracovního sešitu).

V pracovní učebnici po probrání několika kapitol jednoho tématu následuje strana procvičení, na které žáci hravou formou plní úkoly z probraného učiva. Do pracovních učebnic tedy mohou žáci domalovávat, doplňovat, zakroužkovávat apod.

Každý tematický celek je uveden motivační básničkou, říkadlem nebo hádankou. Ty nejprve přečte žákům vyučující, s přibývajícími čtenářskými schopnostmi je žáci čtou sami. V metodických pokynech na spodním okraji strany jsou uvedeny návrhy otázek k textu podporující čtenářskou gramotnost dětí.  V opakování v závěru každého tématu si žáci hravou formou procvičují probrané téma. Na konci učebnice, pracovního sešitu i pracovní učebnice je umístěno závěrečné opakování.

Na každé straně učebnice, pracovního sešitu i pracovní učebnice naleznete na spodním okraji strany návodné metodické pokyny s návrhem, jak stručně vysvětlit probírané učivo. Dále jsou tu uvedeny náměty na otázky, skupinové práce, hry i upozornění na mezipředmětové vztahy. Nedílnou součástí jsou také náměty na pozorování a činnosti, které slouží k rozvíjení praktických dovedností a znalostí žáků.

Na pravém spodním okraji každé strany učebních materiálů je navíc umístěno klíčové slovo z dané stránky přeložené do angličtiny (včetně transkripce výslovnosti).

Ikony (symboly) úkolů

Úkoly jsou zpracovány s ohledem na klíčové kompetence RVP ZV. Zaměření úkolů je symbolicky odlišeno ikonami.

na základě motivačních textů (básniček, říkadel, hádanek, úryvků z dětské prózy) se žákům přiměřeným, stručným a výstižným způsobem uvádí učivo jednotlivých tematických celků a rozšiřuje se slovní zásoba v osvojovaných tématech
společné opakování probraného učiva formou stručných a krátkých (kontaktních) otázek nebo her
rozvoj komunikativních dovedností na základě vlastních zkušeností a pozorování žáků
žáci při práci ve dvojicích nebo ve skupině společně řeší zadané úkoly. Přitom se žákům vytváří prostor pro vzájemnou komunikaci a kooperaci, žáci se učí vytvářet a respektovat pravidla spolupráce při společné týmové práci

úkoly a otázky k mezipředmětovým vztahům, pomocí kterých si žáci propojují nabyté znalosti a dovednosti z učiva prvouky s poznatky z ostatních předmětů. Žáci se učí pozorovat věci a děje a jejich vzájemné vztahy v souvislostech a napomáhá se jim utvářet si ucelený obraz světa.

hry, soutěže a úkoly, ve kterých se klade důraz na tvořivé a činnostní učení.
modelové situace, pantomima, dramatizace textů
jednoduché pokusy a pozorování v přírodě, při kterých žáci poznávají své nejbližší okolí a přírodu a mohou osvojené učivo uplatnit v běžném životě.
odkaz na interaktivní učebnici Prvouka 1 ( IUČ)

Převzato z Metodického průvodce učebnicí s pracovním sešitem a pracovní učebnicí PRVOUKA 1 (11-32).

OBSAH

  1. Úvod
  2. Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
  3. Orientační návrh časového plánu
  4. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – Učivo a očekávané výstupy
  5. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE

 

 

Doporučené tituly

Sdílet článek na FB

facebook

/clanky/videa/

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!