Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Prvouka

01.11.2016

Učebnice Prvouka 1 a pracovní učebnice Prvouka 1 jsou součástí moderní řady učebnic vydávaných v edici Čtení s porozuměním. Tato ucelená řada učebních materiálů je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti. Zároveň využívá metody činnostního učení.

Učebnice Prvouka 1 a pracovní učebnice Prvouka 1 vycházejí z klíčových kompetencí RVP ZV.

Číst celý článek
27.10.2016

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život.

Číst celý článek
27.10.2016

1. Tematický celek: Škola (září)

Názvy kapitol: Poprvé ve škole; Naše škola; Třída; Pozor, semafor; Dopravní značky; Opakování.

Učivo tematického celku: navázání vztahů a seznámení se se spolužáky; škola – seznámení s prostorami školy, s jednotlivými místnostmi, s jejich účelem a vybavením, orientace ve školní budově; nácvik základů společenského chování v konkrétních situacích (chování ve školní jídelně, základní hygienické návyky); třída; školní pravidla (chování o přestávce, udržování pořádku a čistoty ve třídě); organizace školy (zaměstnanci školy); bezpečná cesta do školy; orientace v z dopravních situacích; seznámení s pojmy semafor pro chodce a pro řidiče, dopravní značky; přechod pro chodce; rizikové úseky při cestě do školy.

Číst celý článek
27.10.2016

Učebnice a pracovní sešit Prvouka 2 jsou součástí moderní řady učebnic vydávaných v edici Čtení s porozuměním. Tato ucelená řada učebních materiálů je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti. Zároveň využívá metody činnostního učení.

Učebnice a pracovní sešit Prvouka 2 vycházejí z klíčových kompetencí RVP ZV.

Číst celý článek
27.10.2016

Názvy kapitol: Opakování učiva 1. ročníku; Po prázdninách ve škole; Rozvrh hodin; Třída; Pravidla chování; Bezpečná cesta do školy; Dopravní prostředky; Dopravní značky; Opakování č. 1.

Učivo tematického celku: orientace ve školní budově a v jejím okolí; znalost názvů jednotlivých místností školy, jejich účel a vybavení; povolání zaměstnanců školy; školní řád; mezilidské vztahy (mezi vrstevníky a vzhledem k věkovému odstupu a sociálnímu postavení různých lidí); zásady komunikace a pravidla slušného chování mezi lidmi (úcta, zdvořilost, tolerance, vstřícnost, solidarita); školní pravidla (chování o přestávce a během vyučování, udržování pořádku a čistoty ve třídě); orientace v rozvržení vyučovacích hodin (rozvrh hodin); zásady bezpečné cesty do školy; orientace v základních dopravních situacích; praktické využití dopravních prvků usnadňujících bezpečnou cestu do školy (semafor, přechod pro chodce); praktické zvládnutí rizikových úseků při cestě do školy (chůze po okraji vozovky, cesta hromadným dopravním prostředkem); základní rozlišení dopravních prostředků; znalost důležitých telefonních čísel; dopravní značky; pravidla při přecházení železničního přejezdu.

Číst celý článek
27.10.2016

Učebnice Prvouka 3 a pracovní sešit Prvouka 3 jsou součástí moderní řady učebnic Nakladatelství Nová škola Brno, vydávaných v edici Čtení s porozuměním. Tato ucelená řada učebních materiálů je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti a využívá i metody činnostního učení.

Číst celý článek
27.10.2016

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni.

Číst celý článek
27.10.2016

Tematický celek: Místo, kde žijeme

Názvy kapitol: 1. Naše obec; 2. Vesnice, město; 3. Plánek okolí školy; 4. Cesta do školy; 5. Jsme cyklisté; 6. Krajina v okolí domova; 7. Orientace v krajině; 8. Co vyčteme z turistické mapy; 9. Digitální mapy; 10. Naše vlast; 11. Hlavní město Praha; Opakování č. 1 – Místo, kde žijeme.

Učivo tematického celku: seznámení s pojmem obec, části obce, historie obce – kronika, muzeum, archiv, vesnice, město; typy obytných domů; rozdíly mezi městem a vesnicí; plánek – vyhledávání, orientace, užití značek a symbolů; pojem krajina, typy krajiny (nížina, vysočina), nadmořská výška, povrch ČR; orientace – světové strany, pojem směrová růžice, způsoby určování polohy a světových stran – kompas, buzola, GPS navigace, práce s mapou a buzolou, turistická mapa, značení v turistické mapě (cesty, smluvené značky), digitální mapy; pojem vlast, Česká republika, světadíl, Evropa, stát a sousední státy, historické země ČR (Čechy, Morava, Slezsko), hranice, občan, státní symboly ČR, správní územní celky – kraje, obyvatelé ČR, hlavní město.

Číst celý článek
27.10.2016

Průřezová témata:

Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Patří proto k základnímu vzdělávání jako jeho významná a nedílná součást. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů jednotlivých oborů. Témata jsou integrovaná do učebních předmětů. Podmínkou činnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních předmětů a s obsahem dalších školních i mimoškolních činností žáků. Vytváření příležitosti pro individuální rozvoj a uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci, pomáhají rozvíjet žákovu osobnost, zejména v oblasti postojů a hodnot.

Číst celý článek
27.10.2016

Učebnicová sada cíleně směřuje k rozvoji všech klíčových kompetencí žáků – přiměřeně věku, možnostem a schopnostem. Nerozvíjí se izolovaně, ale jsou vzájemně propojeny a doplňují se.

Kompetence k učení: práce s učebnicovou sadou, např. metody a strategie učení, plánování a organizace, vyhledávání, třídění, zaznamenávání informací a jejich následné využití v reálné situaci, pozorování, experimenty, posuzování a poznávání smyslu a cíle učení.

Číst celý článek
27.10.2016

Učebnice: skládá se z pěti tematických celků, které se dělí na jednotlivé kapitoly. Obsah odpovídá tematickým okruhům vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět uvedeným v RVP ZV (se zpracovanými změnami z r. 2013). Jednotlivé kapitoly mají většinou rozsah jedné či dvou stran, obsahují výkladové bloky s ilustracemi a fotografiemi, ve spodní části každé strany jsou v rámečku otázky a úkoly k danému tématu a jedno slovo ze stránky je přeloženo do angličtiny (včetně transkripce výslovnosti). Některé kapitoly (strany) obsahují úvodní motivační text (báseň nebo úryvek z krásné literatury) s otázkami nebo rozhovor Jany a Lukáše (dětští průvodci učebnicí), který také slouží jako motivace, případně jako jednoduché vysvětlení nebo přiblížení probíraného učiva. V závěru 1.–4. tematického celku je zařazené opakování. Poslední tematický celek Živá příroda je velmi obsáhlý, jsou zde proto zařazena opakování v závěru větších kapitol. Nechybí ani závěrečné opakování ve formě hry. Na konci učebnice je ve formě tabulek zařazeno přehledné shrnutí učiva, následuje rejstřík a řešení hádanek.

Číst celý článek

facebook

/clanky/videa/

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!