Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Prvouka

Klíčové kompetence rozvíjené v Prvouce 3

27.10.2016

Učebnicová sada cíleně směřuje k rozvoji všech klíčových kompetencí žáků – přiměřeně věku, možnostem a schopnostem. Nerozvíjí se izolovaně, ale jsou vzájemně propojeny a doplňují se.

Kompetence k učení: práce s učebnicovou sadou, např. metody a strategie učení, plánování a organizace, vyhledávání, třídění, zaznamenávání informací a jejich následné využití v reálné situaci, pozorování, experimenty, posuzování a poznávání smyslu a cíle učení.

Kompetence k řešení problémů: zařazování různých situací ze života, problémových úkolů –využívání vědomostí a dovedností, rozpoznání, pochopení a řešení problému, nácvik vytrvalosti, trpělivosti, přijetí neúspěchu, nácvik logického uvažování a kritického myšlení, zodpovědnosti za svá rozhodnutí a činy.

Kompetence komunikativní: zařazování činností a úkolů, které vedou k formulování a vyjadřování myšlenek a názorů (rozšiřování slovní zásoby při seznamování s obsahem jednotlivých kapitol), kultivování ústního i písemného projevu, debaty, naslouchání ostatním, spolupráce, respektování odlišného názoru, využívání informačních a komunikačních prostředků.

Kompetence sociální a personální: činnosti vyjadřující spolupráci ve skupině, podíl na vytváření pravidel soužití a spolupráce ve třídě a jejich následné respektování.

Kompetence občanské: rozvíjeny zejména v celcích Místo, kde žijeme a Lidé kolem nás, ale i v ostatních celcích Prvouky 3, např. tradice, kulturní a historické dědictví, společenské normy, práva a povinnosti, zodpovědnost, pochopení ekologických souvislostí a environmentálních problémů, ochrana zdraví a snaha o trvale udržitelný rozvoj společnosti.

Kompetence pracovní: rozvíjejí se při využívání získaných znalostí a dovedností pro další osobní rozvoj, zejména manipulace s různými materiály, práce s nástroji, příprava na budoucnost – profesní zaměření, rozvoj podnikatelského myšlení.

Převzato z Metodického průvodce učebnicí s pracovním sešitem PRVOUKA 3 (33-32).

OBSAH

  1. Úvod
  2. Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
  3. Orientační návrh časového plánu
  4. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – učivo a očekávané výstupy
  5. Průřezová témata, jiné vzdělávací oblasti
  6. Klíčové kompetence rozvíjené v Prvouce 3
  7. Učebnicová sada Prvouka 3 – učebnice, ps, iuč
  8. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE
Doporučené tituly

Sdílet článek na FB

facebook

/clanky/videa/

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!