Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Prvouka

Prvouka 3 - Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – učivo a očekávané výstupy

27.10.2016

Tematický celek: Místo, kde žijeme

Názvy kapitol: 1. Naše obec; 2. Vesnice, město; 3. Plánek okolí školy; 4. Cesta do školy; 5. Jsme cyklisté; 6. Krajina v okolí domova; 7. Orientace v krajině; 8. Co vyčteme z turistické mapy; 9. Digitální mapy; 10. Naše vlast; 11. Hlavní město Praha; Opakování č. 1 – Místo, kde žijeme.

Učivo tematického celku: seznámení s pojmem obec, části obce, historie obce – kronika, muzeum, archiv, vesnice, město; typy obytných domů; rozdíly mezi městem a vesnicí; plánek – vyhledávání, orientace, užití značek a symbolů; pojem krajina, typy krajiny (nížina, vysočina), nadmořská výška, povrch ČR; orientace – světové strany, pojem směrová růžice, způsoby určování polohy a světových stran – kompas, buzola, GPS navigace, práce s mapou a buzolou, turistická mapa, značení v turistické mapě (cesty, smluvené značky), digitální mapy; pojem vlast, Česká republika, světadíl, Evropa, stát a sousední státy, historické země ČR (Čechy, Morava, Slezsko), hranice, občan, státní symboly ČR, správní územní celky – kraje, obyvatelé ČR, hlavní město.

Očekávané výstupy:

 • Chápe pojem obec, orientuje se v obci a nejbližším okolí pomocí orientačních bodů, ploch a linií; pracuje s jednoduchým plánem místa bydliště a školy – vyznačí místo bydliště (školy) a cestu dle zadání.
 • Rozlišuje město a vesnici (vnímá rozdíly), popíše svoji obec (vybavenost, orientační body, zajímavosti).
 • Rozlišuje různé typy krajiny, umí popsat krajinu ve svém okolí, rozliší přírodní a umělé prvky (lidské výtvory) v okolní krajině, umí popsat rozmanitost a estetickou hodnotu krajiny, vnímá různé způsoby přetváření a využívání krajiny člověkem – vnímá vzájemný vztah člověka a krajiny.
 • Uvědomuje si nutnost orientace, umí pojmenovat a určit světové strany, řídí se podle zásad bezpečného pobytu ve volné krajině. Chápe pojem mapa, rozlišuje různé druhy, pracuje s nimi.
 • Najde na mapě ČR hlavní město, svoji obec. Ukáže hranice státu a okolní státy. Jmenuje místa v ČR, která navštívil, porovná je se svojí obcí. Chápe pojem kraj, umí svůj kraj pojmenovat, vyhledat na mapě, zná krajské město.
 • Chápe pojem historické země ČR, zná 4 státní symboly ČR (vlajka, hymna, velký a malý státní znak).
 • Chápe a umí vysvětlit rozdíl mezi svojí vlastí a cizinou, vypráví o svých návštěvách cizích zemí, chápe pojem světadíl, jmenuje světadíly, zařadí ke správnému světadílu ČR.

2. Tematický celek: Lidé kolem nás

Názvy kapitol: 1. Rodina; 2. Odlišnost a tolerance; 3. Co smíme a co nesmíme; 4. Povolání; Opakování č. 2 – Lidé kolem nás.

Učivo tematického celku: pojem rodina, názvy členů rodiny, příbuzenské vztahy, rodokmen, rodinná oslava; odlišnost lidí – vzhled, chování, vlastnosti, povaha, schopnosti, pojem tolerance a ohleduplnost, pojem postižený člověk, pojem národ a příslušník národa, pojem senior, možná nebezpečí a rizika při styku s cizími lidmi; pojem lidská práva, společná pravidla – zákony, povinnosti občanů, tresty, povinnosti dětí, školní řád, pravidla chování ve škole, pojem šikana, domácí povinnosti, pojem povolání, práce fyzická a duševní, odměna za práci – plat, peníze.

Očekávané výstupy:

 • Chápe pojem rodina a příbuzenské vztahy.
 • Chápe pojem odlišnost a tolerance; chápe, že každý člověk má své silné a slabé stránky; projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i dospělým ze svého okolí, je ohleduplný ke starým a handicapovaným lidem.
 • Umí zhodnotit sám sebe – v čem je dobrý a co se mu nedaří; pomůže ostatním, umí si sám říci o pomoc; chápe, jaká má práva a povinnosti.
 • Respektuje pravidla slušného chování, pozná, když někdo někomu ubližuje a upozorní na to; rozpozná problém, chápe, že je nutné ho řešit, ví, komu se může svěřit.
 • Umí vyjmenovat různá povolání a ví, co tito lidé dělají, chápe význam a potřebu různých povolání a pracovních činností, vypráví, čím by chtěl jednou být a proč, chápe školní vzdělávání i jako přípravu na budoucí povolání; chová se ohleduplně k věcem (chápe vynaložené úsilí na jejich zhotovení i jejich cenu), ví, co si za peníze může koupit a co ne, sestaví si svůj žebříček hodnot.

3. Tematický celek: Svět kolem nás

Názvy kapitol: 1. Přírodniny a výrobky; 2. Surovina a výrobek; 3. Výrobek a zboží; Opakování č. 3 – Svět kolem nás.

Učivo tematického celku: pojem příroda – živá a neživá, přírodnina – živá a neživá, pojem lidský výtvor – výrobek, pojem surovina, vztah přírodnina – surovina – výrobek, pojem zboží, placení za zboží – peníze a platební karty, pojem obchod, nákupní centrum, tržnice, internetový obchod (e-shop) – způsob nakupování.

Očekávané výstupy:

 • Umí rozlišit živé a neživé přírodniny, uvědomuje si vztah mezi nimi.
 • Chápe pojem výrobek a ví, že všechny běžně užívané předměty musel někdo z něčeho vyrobit; pozná, z čeho jsou některé běžné předměty vyrobeny.
 • Umí objasnit vztah mezi přírodninou, surovinou a výrobkem.
 • Ví, že za kupování zboží se musí zaplatit, uvede příklady způsobu platby; ví, že nakupovat můžeme přímo (obchody, tržnice) nebo nepřímo (e-shop).

4. Tematický celek: Neživá příroda

Názvy kapitol: 1. Co tvoří neživou přírodu; 2. Co jsou látky; 3. Voda; 4. Vzduch; 5. Horniny a nerosty (minerály); 6. Půda; 7. Teplo a světlo ze Slunce; 8. Měření; Opakování č. 4 – Neživá příroda.

Učivo tematického celku: pojem neživá příroda a její součásti, podmínky pro vznik živé přírody;

pojem látky a jejich skupenství (pevné, kapalné, plynné); pojem voda, vlastnosti vody, kapalná látka – kapalina, voda jako základní podmínka pro život, oceánská a pevninská voda (povrchová, podpovrchová, ledovce), koloběh vody v přírodě; pojem vzduch, vlastnosti vzduchu, vítr a jeho využití (elektrárny, mlýny), plynná látka, složení vzduchu, kyslík – jeho zdroj a význam pro život; pojem hornina a nerost (minerál), příklady hornin a nerostů; pojem půda, její význam, vznik a složení, člověk a půda – využívání a péče; pojem Slunce jako hvězda – zdroj tepla a světla, význam pro život rostlin a živočichů, pojem Země jako živá planeta, základní veličiny a jejich základní jednotky, měření a měřidla, pojem délka, hmotnost, objem, teplota, čas.

Očekávané výstupy:

 • Chápe pojem látka, ví, že látky mají různé vlastnosti a mohou se vyskytovat v různém skupenství, uvede příklady.
 • Uvědomuje si, co patří mezi základní podmínky života na Zemi.
 • Zná vlastnosti vody, rozliší vodu slanou a sladkou, pitnou a nepitnou, umí pojmenovat, kde můžeme vodu v přírodě pozorovat, chápe koloběh vody v přírodě, ví, že se voda vyskytuje v různých skupenstvích.
 • Umí popsat vlastnosti a složení vzduchu, ví, že zdrojem kyslíku na Zemi jsou rostliny a uvědomuje si jejich význam, umí popsat pozitivní i negativní působení větru.
 • Umí rozlišit nerosty a horniny, uvede jejich příklady, uvede, k čemu lidé nerosty a horniny využívají, co se z nich vyrábí.
 • Umí popsat vznik půdy a její složení, chápe význam půdy pro život, vysvětlí, jak lidé půdu využívají.
 • Chápe, že Slunce je zdrojem světla a tepla pro všechno živé na Zemi.
 • Chápe, že Země je planeta, která obíhá kolem Slunce.
 • Zná jednotky délky, umí je převádět, používá různá měřidla délky.
 • Umí určit hmotnost pomocí vah, rozlišuje různé typy vah, zná a převádí jednotky hmotnosti.
 • Umí měřit objem v odměrné nádobě, zná a převádí jednotky objemu.
 • Ví, jak a čím se měří teplota, rozlišuje různé druhy teploměrů, zná Celsiovu stupnici.
 • Zná jednotky času a umí je převádět, používá různá měřidla času.

5. Tematický celek: Živá příroda

Názvy kapitol: Vlastnosti živých organizmů; Dělení živých organizmů; 1. Živočichové; Opakování č. 5: Živá příroda – Živočichové; 2. Člověk; Opakování č. 6: Živá příroda – Člověk; 3. Rostliny; Opakování č. 7: Živá příroda – Rostliny; 4. Houby; 5. Ochrana přírody; Závěrečné opakování.

Učivo tematického celku: pojem živá přírodnina – živý organizmus, společné vlastnosti živých organizmů (výživa, příjem vody, růst a změny v průběhu života, rozmnožování), dělení živých organizmů; pojem živočichové, společné znaky, dělení živočichů podle vnitřní stavby těla (bezobratlí, obratlovci), zástupci bezobratlých živočichů; pojem obratlovci, dělení obratlovců – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, zástupci těchto druhů; dělení živočichů podle druhu potravy (býložravci, masožravci, všežravci); pojem člověk, lidské tělo – základní stavba, názvy částí těla, kůže a její funkce, lidské smysly – poznávání světa, vnitřní orgány lidského těla – název a funkce, kostra člověka, svaly – jejich funkce a význam, správné držení těla, nutnost pravidelného cvičení; růst a vývoj člověka – období života – názvy a charakteristika jednotlivých období; péče o zdraví, správné stravovací návyky, zdravý životní styl; pojem rostlina, společné vlastnosti rostlin, pojem fotosyntéza; dělení rostlin na kvetoucí a nekvetoucí – charakteristika, příklady; části těla kvetoucích rostlin; dělení rostlin podle užitku pro člověka (plané rostliny, užitkové rostliny), pojem rostlina léčivá, jedovatá, chráněná; polní plodiny, ovocné stromy a keře, zelenina a její druhy, okrasné rostliny; pojem houba, stavba těla hub, dělení hub (jedlé, nejedlé, jedovaté) – charakteristika a zástupci; ochrana přírody, možnost zapojení dětí (třídění odpadu, sázení stromků), správné chování při pobytu v přírodě, význam přírody pro člověka.

Očekávané výstupy:

 • Chápe pojem živá přírodnina – živý organizmus, charakterizuje životní projevy (společné vlastnosti) organizmů, zná základní rozdělení živých organizmů.
 • Chápe pojem živočich, charakterizuje jejich společné znaky, uvědomuje si, co k životu potřebují a umí jejich životní potřeby popsat.
 • Zná základní dělení živočichů podle vnitřní stavby těla, rozlišuje obratlovce a bezobratlé, uvede příklady.
 • Zná základní rozdělení obratlovců; popíše stavbu těla a způsob života jednotlivých druhů, uvede příklady.
 • Zná základní rozdělení živočichů podle potravy, umí druh charakterizovat, uvede příklady.
 • Ví, že člověka řadíme mezi živočichy.
 • Umí popsat základní části lidského těla, chápe rozdíly tělesných proporcí v závislosti na věku a pohlaví.
 • Umí charakterizovat, co je to kůže a jakou plní funkci, chápe pojem kožní barvivo (pigment) a možnosti různého zbarvení pokožky.
 • Umí vyjmenovat lidské smysly, ví, kde sídlí a jaký mají význam při poznávání (vnímání) světa.
 • Chápe pojem vnitřní části těla (vnitřní orgány), zná některé orgány a orgánové soustavy; ví, kde se jednotlivé orgány v těle nacházejí a k čemu slouží.
 • Ví, co je kostra člověka, zná její význam jako celku, zná význam páteře, umí pojmenovat základní části kostry člověka.
 • Ví, co jsou svaly a jaký mají pro člověka význam.
 • Chápe běh lidského života; růst a vývoj, umí seřadit a charakterizovat jednotlivá období života člověka; chápe, že lidé mají v různém věku různé potřeby a povinnosti.
 • Chápe nutnost péče o zdraví, snaží se o zdravý životní styl (stravovací návyky, duševní a tělesné zdraví), uvědomuje si rizika a možnosti poškození organizmu nesprávnými a škodlivými návyky.
 • Umí charakterizovat rostliny, zná jejich potřeby; chápe princip fotosyntézy a umí ho jednoduše popsat.
 • Zná základní rozdělení rostlin na kvetoucí a nekvetoucí, skupiny umí charakterizovat, uvede příklady.
 • Popíše části těla kvetoucích rostlin, vysvětlí jednoduše základní funkce jednotlivých částí, chápe pojem bylina, dřevina (keř, strom), uvede příklady.
 • Chápe a umí charakterizovat dělení rostlin podle užitku pro člověka (plané, užitkové, okrasné), chápe pojmy rostlina léčivá, jedovatá, chráněná; chápe význam užitkových rostlin pro člověka, umí je rozlišit na polní plodiny, ovocné stromy a keře, zeleninu.
 • Chápe význam a smysl okrasných rostlin pro člověka.
 • Umí charakterizovat houby – ví, že nepatří mezi rostliny, popíše stavbu těla houby; zná dělení hub na jedlé, nejedlé a jedovaté, uvede příklady, zná pravidla sběru hub.
 • Jednoduše vysvětlí pojem ochrana přírody, uvede příklady, vypráví, jak lidé zasahují do krajiny, mění její vzhled, využívají přírodní zdroje.
 • Ví, jak se správně chovat v přírodě, snaží se přírodu chránit.
 • Chápe přiměřeně věku propojenost živé a neživé přírody, nutnost rovnováhy, nachází souvislosti mezi vzhledem přírody a činností člověka, chápe negativní dopady nepřiměřených zásahů do přírody, nutnost ochrany přírody a jejich zdrojů pro další existenci lidstva na zemi.

Převzato z Metodického průvodce učebnicí s pracovním sešitem PRVOUKA 3 (33-32).

OBSAH

 1. Úvod
 2. Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
 3. Orientační návrh časového plánu
 4. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – učivo a očekávané výstupy
 5. Průřezová témata, jiné vzdělávací oblasti
 6. Klíčové kompetence rozvíjené v Prvouce 3
 7. Učebnicová sada Prvouka 3 – učebnice, ps, iuč
 8. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE
Doporučené tituly

Sdílet článek na FB

facebook

/clanky/videa/

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!