Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Prvouka

Prvouka 1 - Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – učivo a očekávané výstupy

27.10.2016

1. Tematický celek: Škola (září)

Názvy kapitol: Poprvé ve škole; Naše škola; Třída; Pozor, semafor; Dopravní značky; Opakování.

Učivo tematického celku: navázání vztahů a seznámení se se spolužáky; škola – seznámení s prostorami školy, s jednotlivými místnostmi, s jejich účelem a vybavením, orientace ve školní budově; nácvik základů společenského chování v konkrétních situacích (chování ve školní jídelně, základní hygienické návyky); třída; školní pravidla (chování o přestávce, udržování pořádku a čistoty ve třídě); organizace školy (zaměstnanci školy); bezpečná cesta do školy; orientace v z dopravních situacích; seznámení s pojmy semafor pro chodce a pro řidiče, dopravní značky; přechod pro chodce; rizikové úseky při cestě do školy.

Očekávané výstupy:

 • Orientuje se v budově školy a ve třídě.
 • Uplatňuje základní zásady společenského chování (pozdrav, přivítání se se známými osobami, představení se osobě, se kterou se setkává poprvé, rozloučení se).
 • Zachovává školní pravidla a chování v konkrétních situacích a na určitých místech v rámci školy (školní jídelna, tělocvična, družina aj.).
 • Posiluje dobrou komunikaci a vztahy ve třídě.
 • Umí pojmenovat povolání zaměstnanců školy a ví, na koho se obrátit v případě určité potřeby.
 • Orientuje se v silničním provozu a v dopravní situaci v okolí školy, umí vyhodnotit nebezpečná místa při cestě do školy a podle toho se zachovat.
 • Rozlišuje základní dopravní značky, jejich tvarové a barevné odlišnosti a rozumí významu signalizace na semaforech pro chodce a pro řidiče.

2. Tematický celek: Podzim (říjen, listopad)

Názvy kapitol: Podzim; Zelenina na podzim; Ovoce; Ovoce a zelenina; Jehličnatý les; Listnatý les; Živočichové v lese; Hry na podzim; Opakování.

Učivo tematického celku: zjednodušené vysvětlení přechodu ročního období od léta k podzimu; proměny přírody na podzim; barvy podzimu; sklizeň podzimních druhů zeleniny; zahradní náčiní používané při práci na zahradě; sklizeň podzimních druhů ovoce; poznávání běžných druhů ovoce a zeleniny (se zapojením všech smyslů) a výrobků z nich; základní rozlišení mezi jehličnatým a listnatým lesem (opadávání listů, upozornění na jediný opadavý jehličnatý strom); názvy našich základních listnatých a jehličnatých stromů, vzhled šišek a plodů, jejich názvy (např. jírovec – plodem je kaštan); seznámení se základními druhy živočichů obývajícími les; trávení volného času na podzim (např. pouštění draků, výroba zvířátek z kaštanů, vykrajování dýní).

Očekávané výstupy:

 • Popisuje a pozoruje viditelné proměny přírody na podzim (barvy na podzim).
 • Jednoduše popíše práce na zahradě a v sadu na podzim, pojmenuje základní zahradní náčiní.
 • Pojmenuje běžně známé zástupce ovoce a zeleniny a pokrmy z nich.
 • Při vnímání okolního světa zapojuje všechny smysly.
 • Odlišuje listnaté a jehličnaté stromy, umí rozpoznat běžně známé zástupce ve svém okolí.
 • Porovnává a třídí šišky jehličnatých a plody listnatých stromů podle nápadných a určujících znaků a přiřazuje je k odpovídajícímu stromu.
 • Pozná běžné druhy lesních živočichů, vypráví vlastní zážitky z pozorování lesních živočichů.
 • Vypráví o tradičních činnostech dětí na podzim, popisuje vlastní zkušenosti s trávením volného času na podzim (např. výroba a pouštění draka, výtvarné práce s listy a jinými podzimními přírodninami).

3.Tematický celek: Zima (prosinec)

Názvy kapitol: Příchod zimy; Mikuláš; Hry v zimě; Vánoce; Nový rok; Opakování.

Učivo tematického celku: příprava volně žijících živočichů na zimu, jejich přikrmování (krmelec); pomoc stálým ptákům (krmítko); tradiční předvánoční zvyky (Mikuláš); zjednodušené vysvětlení, proč u nás nastává zima; výběr vhodného zimního oblečení; druhy zimních sportů a vybavení na ně, ochrana před úrazy; příprava a oslava Vánoc (lidové zvyky, křesťanské tradice); Nový rok; kalendář.

Očekávané výstupy:

 • Popisuje a pozoruje viditelné proměny přírody v zimě.
 • Chápe potřebu pomáhat v zimě volně žijícím živočichům, odlišuje krmelec od krmítka.
 • Vysvětlí, proč některé druhy ptáků může spatřit v zimě u krmítka (stálí ptáci).
 • Vypráví o základních tradicích v předvánočním a vánočním období v souvislosti s vlastními zážitky.
 • Uvědomuje si význam svátečních dnů a s nimi spojený pocit lásky, bezpečí a harmonie a radosti z toho obdarovat druhé a být obdarován.
 • Rozpozná základní zimní sporty a jejich vybavení.
 • Umí se v zimním období chránit vhodným oděvem a dodržuje zásady bezpečného chování při provozování zimních sportů.
 • Orientuje se v čase, chápe Nový rok jako počátek nového kalendářního roku.
 • Rozlišuje různé druhy kalendářů, umí v nich vyhledávat data.

4. Tematický celek: Čas (leden)

Názvy kapitol: Měsíce v roce; Týden; Hodiny; Části dne; Režim dne; Opakování.

Učivo tematického celku: zjednodušené vysvětlení příčin střídání čtyř ročních období; utváření

základních představ o čase; seznámení s pojmy rok a měsíc; dny v týdnu; ručičkové hodiny, rozeznávání hodin a půlhodin na ručičkových hodinách; typy hodin; den a jeho dělení na části (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc); režim dne (činnosti v průběhu dne).

Očekávané výstupy:

 • Chápe pojmy roční období a rok.
 • Vyjmenuje měsíce kalendářního roku.
 • Pojmenuje dny v týdnu a vyčlení z nich dny pracovního volna.
 • Určuje na ručičkových hodinách celé hodiny a půlhodiny.
 • Popisuje části dne.
 • Na základě vlastních zkušeností popisuje svůj režim dne.

5. Tematický celek: Domov (únor)

Názvy kapitol: Moje rodina; Můj domov; Vesnice, město; Moje vlast; Doprava ve městě; Důležitá telefonní čísla; Opakování.

Učivo tematického celku: příbuzenské vztahy v rodině; každodenní život v rodině; oslavy rodinných událostí; zapojení jednotlivých členů rodiny do péče o domácnost; seznámení se s pojmem domov; základní rozlišení mezi městským a venkovským prostředím; seznámení se s pojmem vlast, Česká republika; doprava ve městě (druhy dopravních prostředků; seznámení s pomocí, kterou poskytuje záchranná služba (např. u dopravní nehody), hasiči (u požáru), policie (u trestného činu nebo nehody); důležitá telefonní čísla (včetně společného čísla 112); postup při nahlašování neobvyklých situací.

Očekávané výstupy:

 • Rozlišuje blízké členy své rodiny a vztahy mezi nimi, uvědomuje si, že rodiny mohou být neúplné.
 • S využitím vlastních zkušeností vlastními slovy popíše život v rodině a pojem rodinná oslava.
 • Pojmenuje základní práva a povinnosti členů rodiny, rozdělení rolí v rodině.
 • Vlastními slovy vyjádří, co pro něho znamená domov.
 • Chápe nutnost vzájemné pomoci v rodině a zapojení se do jednoduchých činností při péči o domácnost.
 • Upevňuje si základy vhodného chování a jednání mezi lidmi.
 • Orientuje se v členění bytu a domu, zná funkce jejich jednotlivých prostor.
 • Jednoduše označí rozdíl mezi městským a venkovským prostředím, chápe význam pojmu obec.
 • Na vlastivědné mapě České republiky určí polohu hlavního města ČR Prahy a svého bydliště.
 • Popíše rozmanitost krajiny (hory, lesy, louky) a lidmi vytvořené objekty (např. přehradu).
 • Pozná základní druhy dopravních prostředků, rozlišuje dopravní prostředky typické pro městské prostředí (tramvaj, trolejbus), uvědomuje si, v čem spočívá jedinečnost metra.

6. Tematický celek: Jaro (březen, duben)

Názvy kapitol: Jaro; Květiny na jaře; Zelenina na jaře; Stromy a keře; Zvířata na statku; Domácí mazlíčci; Velikonoce; Hry na jaře; Opakování

Učivo tematického celku: zjednodušené vysvětlení příčin střídání čtyř ročních období; příroda na jaře; základní seznámení se stěhovavými ptáky; stromy a keře na jaře; jarní květiny; seznámení se stavbou těla rostlin; práce na zahradě (sázení sazenic x setí semen zeleniny); strom a keř – základní rozlišení a stavba těla; hospodářská zvířata (užitek, názvy samců, samic a mláďat); domácí mazlíčci; Velikonoce (lidové zvyky); hry v jarní přírodě, druhy vhodných sportů a ochranné prostředky při sportu.

Očekávané výstupy:

 • Popisuje viditelné proměny přírody na jaře (např. rašení listů, rozkvétání prvních jarních květin).
 • Pojmenuje běžné druhy jarních květin.
 • Popíše základní stavbu těla rostliny.
 • Rozlišuje rozdíly mezi setím a sázením.
 • Uvědomuje si prospěšnost ovoce a zeleniny pro zdraví člověka (vitaminy, vláknina).
 • Popíše základní rozdíl mezi keřem a stromem.
 • Pojmenuje běžně známé zástupce samců, samic a mláďat hospodářských zvířat.
 • Na základě pozorování a vlastní zkušenosti rozpoznává užitek, pro který chováme hospodářská zvířata.
 • Chápe nutnost pravidelné péče o domácí mazlíčky.
 • Jednoduše popisuje tradiční zvyky spojené s velikonočními svátky, zná jejich atributy.
 • Vlastními slovy vypráví o jarních aktivitách dětí (hry, sporty, procházky a výlety).
 • Uvědomuje si zásady bezpečného chování při těchto hrách.

7. Tematický celek: Lidské tělo (květen)

Názvy kapitol: Lidské tělo, obličej; Ruce; Hygiena; Nemoc; Úraz; U lékaře; Žijeme zdravě; Třídíme odpad; Opakování.

Učivo tematického celku: základní seznámení s částmi lidského těla; péče o lidské tělo (umývání rukou, těla, čištění zubů); nemoc (příznakyi, chování při nemoci); úraz, předcházení úrazům; vliv stravy na zdraví (pestrá strava, dostatek ovoce a zeleniny, pitný režim); důležitost pohybu a cvičení; třídění odpadu.

Očekávané výstupy:

 • Pojmenuje základní části lidského těla.
 • Uvědomuje si význam osobní péče o tělo, popíše svoji ranní a večerní hygienu.
 • Rozlišuje mezi nemocí a úrazem.
 • Popíše průběh návštěvy u lékaře (průběh vyšetření, vypsání receptu, výdej léků v lékárně).
 • Uvědomuje si nutnost nosit při některých sportech (lyžování, cyklstika, kolečkové brusle) ochranné pomůcky.
 • Rozezná nebezpečná místa ve svém okolí a v souvislosti s tím uplatňuje způsoby bezpečného chování.
 • Uplatňuje základní znalosti zásad zdravé výživy a zdravého životního stylu (dostatek ovoce a zeleniny ve stravě, pitný režim, pravidelná pohybová aktivita).
 • Chápe nutnost třídit odpad, orientuje se v systému třídění odpadu do jednotlivých kontejnerů.

8. Tematický celek: Léto (červen)

Názvy kapitol: Léto; Les v létě; Prázdniny; Opakování.

Učivo tematického celku: zjednodušené vysvětlení přechodu ročních období od jara k podzimu; pozorování proměn v přírodě (dozrávání ovoce a obilí, kvetení různých druhů květin); seznámení se základními druhy hmyzu; ošetření bodnutí hmyzem; pozorování dozrávajících lesních plodů (upozornění na jedovaté plody); sběr hub (výstraha před jedovatými druhy hub); zásady ochrany zdraví při letních aktivitách (neskákat do neznámé vody, vhodným způsobem se chránit před sluncem, sbírat lesní plody a houby s dospělým člověkem, vyhýbat se neznámým místům a nekomunikovat s neznámými lidmi); prázdninové výlety.

Očekávané výstupy:

 • Popisuje a pozoruje viditelné proměny přírody v létě.
 • Rozeznává základní druhy hmyzu včetně těch, které ho mohou bodnout žihadlem (včela, vosa).
 • Jednoduše popíše, jak ošetřit místo po bodnutí hmyzem.
 • Rozeznává základní druhy jedlých lesních plodů.
 • Uvědomuje si základní zásady při sběru hub (doprovod dospělých osob, nesbírat neznámé druhy).
 • Osvojuje si základní pravidla chování v přírodě.
 • Vypravuje svými slovy o letních aktivitách dětí (prázdniny, výlety, dovolená).
 • Popisuje základní zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při letních aktivitách, zná nejčastější rizika (nemoci přenášené klíšťaty) a umí se chránit.

Převzato z Metodického průvodce učebnicí s pracovním sešitem a pracovní učebnicí PRVOUKA 1 (11-32).

OBSAH

 1. Úvod
 2. Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
 3. Orientační návrh časového plánu
 4. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – Učivo a očekávané výstupy
 5. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE
Galerie
Doporučené tituly

Sdílet článek na FB

facebook

/clanky/videa/

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!