Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Přírodověda

Přírodověda 4 - Průřezová témata, jiné vzdělávací oblasti

10.04.2024

Průřezová témata:

Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Patří proto k základnímu vzdělávání jako jeho významná a nedílná součást. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů jednotlivých oborů. Témata jsou integrována do učebních předmětů. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních předmětů a s obsahem dalších školních i mimoškolních činností žáků. Vytvářejí příležitosti pro individuální rozvoj a uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci, pomáhají rozvíjet žákovu osobnost, zejména v oblasti postojů a hodnot.

V učivu Přírodovědy 4 jsou vymezena především tato průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

Celá vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňuje dané průřezové téma alespoň zčásti ve všech jeho tematických okruzích, neboť učivem se stává sám žák, konkrétní žákovská skupina i běžné situace každodenního života. Toto téma se soustřeďuje na osobnost žáka, respektuje jeho individuální potřeby i zvláštnosti, vede ho k poznání sebe sama i druhých lidí a tím mu pomáhá utvářet praktické životní dovednosti, jako jsou zejména sociální dovednosti a uvědomování si hodnot.

Tematické okruhy tohoto tématu jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na rozvoj osobnostní, sociální a morální. Všechny je nutno uskutečňovat prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, debat a modelových situací.

Osobnostní rozvoj:

 • rozvoj schopností poznávání – vnímání výkladu, práce s textem (všechny formy čtenářské gramotnosti), cvičení paměti a schopnosti soustředit se;
 • sebepoznání a sebepojetí – poznání sebe sama, jedinečnost každého člověka, konfrontace postojů, odlišné názory, zaujetí stanoviska (zejména ekosystémy);
 • kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality).

Sociální rozvoj:

 • poznávání lidí – zejména postavení člověka v rámci přírody, jeho vztah k přírodě a propojenost s živou i neživou součástí přírody;
 • komunikace – rozvoj komunikativních dovedností při všech činnostech v různých situacích (např. práce s informacemi);
 • kooperace a kompetice – rozvoj dovedností v oblasti sebeovládání, připuštění vlastní chyby, omylu, selhání, schopnost korigovat svoje požadavky a nároky, schopnost vést konstruktivní dialog.

Morální rozvoj:

 • řešení problémů a rozhodovací dovednosti – rozvoj dovednosti problém rozpoznat, pochopit a hledat různé varianty řešení při individuálních i kolektivních činnostech;
 • hodnoty, postoje, praktická etika – vedení žáků k uvědomění si morálních hodnot.

Environmentální výchova

Úkolem tohoto tématu je vést žáky k pochopení celkové propojenosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, zejména k nutnosti postupného přechodu k dlouhodobě udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání, že každý jedinec je zodpovědný za svůj vztah k přírodě. Vede žáky k pozorování a vnímání důsledků lidského jednání a snaží se je vést k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí.

Toto téma se realizuje zejména prostřednictvím tematických celků:

 • ekosystémy – les (les v našem prostředí, významy lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina a její využívání;
 • základní podmínky života (celek Neživá příroda);
 • lidské aktivity a problémy životního prostředí – lidské činnosti, které narušují životní prostředí, možnosti nápravy;
 • vztah člověka k prostředí – uvážené využívání přírodních zdrojů, spotřeba energií, spotřeba obecně – věci, odpady – třídění, recyklace (celek Ochrana přírody).

Jiné vzdělávací oblasti:

Jazyk a jazyková komunikace:

 • vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, jasně a srozumitelně se vyjadřovat, účinně uplatňovat výsledky svého poznání.

Český jazyk a literatura – tematické úryvky z krásné literatury s otázkami k textu, které podporují čtenářskou gramotnost, otázky a úkoly k probíranému učivu.

Cizí jazyk – klíčové slovo z dané stránky v angličtině včetně transkripce výslovnosti (doporučujeme při vhodné příležitosti se žáky nacvičit) – na stránkách vpravo dole pod textem kromě stran s opakováním.

Matematika a její aplikace:

 • rozvoj početních představ, orientace v čase, měření délky, objemu, hmotnosti, teploty a času, převody jednotek, matematické operace.

Člověk a svět práce:

 • zahrnuje rozsáhlou oblast pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Tato oblast vychází z konkrétních životních situací, kdy žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v rozmanitých podobách: manipulace (měřidla, látky); přírodniny (zkoumání, třídění – herbáře, výstavky), látky atd.

Tělesná výchova:

 • pobyt v přírodě a turistika.

Výtvarná výchova:

 • rozpoznání, pojmenování, porovnání, třídění a vztahy prvků vizuálně obrazného vyjádření, obrazné ztvárnění jako prostředek pro vyjadřování emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností.

Dramatická výchova:

 • rozšiřuje psychosomatické, herní a sociálně komunikační dovednosti během her, ale i v běžné činnosti ve třídě při výuce – spolupráce a komunikace v běžných životních a herních situacích.

OBSAH

 1. Úvod
 2. Učebnicová sada Přírodověda 4 – Učebnice, PS, IUč
 3. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – učivo a očekávané výstupy obsažené v Přírodovědě 4
 4. Klíčové kompetence rozvíjené v Přírodověda 4
 5. Průřezová témata, jiné vzdělávací oblasti
 6. Orientační návrh časového plánu
 7. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE
Doporučené tituly

Sdílet článek na FB

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!