Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Přírodověda

20.03.2018

Učebnice Přírodověda 4 a pracovní sešit Přírodověda 4 jsou součástí moderní řady učebnic Nakladatelství N  ová škola – DUHA, vydávaných v edici Čtení s porozuměním. Tato ucelená řada učebních materiálů je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti. Zároveň využívá metody činnostního učení.

Zpracování učebnicové sady Přírodověda 4 zcela odpovídá požadavkům uvedeným v RVP ZV (se zpracovanými změnami z r. 2013).

Číst celý článek
14.03.2018

Učebnice

Učebnice se skládá ze čtyř hlavních tematických celků (Živá příroda, Neživá příroda, Ekosystémy,Pokusy a měření), které se dělí na jednotlivé kapitoly.

Obsah odpovídá tematickým okruhům vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět uvedeným v RVP ZV (se zpracovanými změnami z r. 2013).

Jednotlivé kapitoly obsahují výkladové bloky s doprovodnými fotografiemi a ilustracemi, které detailně ukazují vzhled živých i neživých organizmů.

Součástí učebnice jsou také celostránkové návodné ilustrace zachycující nejvýznamnější rostliny a živočichy probíraných ekosystémů. Na protilehlé straně je umístěna fotografická galerie nejvýznamnějších rostlin a živočichů vyskytujících se v jednotlivých ekosystémech.

Číst celý článek
13.03.2018

1. Tematický celek: Živá příroda

Názvy kapitol: 1. Houby; 2. Rostliny; 3. Živočichové.

Učivo tematického celku: pojem živá a neživá příroda, společné vlastnosti živých organizmů (výživa, příjem vody, růst a změny v průběhu života, rozmnožování), dělení živé přírody (houby, rostliny, živočichové); pojem houba, vlastnosti hub, stavba těla hub (houby rourkaté a lupenaté), dělení hub podle poživatelnosti pro člověka (jedlé, nejedlé, jedovaté) – charakteristika a zástupci; pojem rostlina, společné vlastnosti rostlin, pojem fotosyntéza; dělení rostlin na výtrusné a semenné – charakteristika, příklady; stavba těla semenných rostlin; dělení rostlin podle stavby stonku (byliny, dřeviny); opylení a oplození; typy plodů (dužnaté, suché); dělení rostlin podle místa růstu a užitku pro člověka (plané rostliny, užitkové rostliny), pojem rostlina léčivá, jedovatá, chráněná; polní plodiny, ovocné stromy a keře, zelenina a její druhy, okrasné rostliny; pojem živočichové, společné znaky, dělení živočichů podle druhu potravy (býložravci, masožravci, všežravci); dělení živočichů podle vnitřní stavby těla (bezobratlí, obratlovci), zástupci bezobratlých živočichů; pojem obratlovci, dělení obratlovců – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, zástupci těchto druhů.

Číst celý článek
08.03.2018

Průřezová témata:

Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Patří proto k základnímu vzdělávání jako jeho významná a nedílná součást. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů jednotlivých oborů. Témata jsou integrována do učebních předmětů. Podmínkou činnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních předmětů a s obsahem dalších školních i mimoškolních činností žáků. Vytváření příležitosti pro individuální rozvoj a uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci, pomáhají rozvíjet žákovu osobnost, zejména v oblasti postojů a hodnot.

V učivu Přírodovědy 4 jsou vymezena především tato průřezová témata:

Číst celý článek
08.03.2018

Náplň učiva cíleně směřuje k rozvoji všech klíčových kompetencí žáků – přiměřeně věku, možnostem a schopnostem. Nerozvíjí se izolovaně, ale jsou vzájemně propojeny a doplňují se.

Kompetence k učení: práce s učebnicí, např. vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení, propojení a systematizace, uvádění věci do souvislostí, propojení poznatků z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho vytváření souhrnného pohledu na přírodní jevy, samostatná pozorování a experimenty, kritické posouzení výsledků svého učení.

Číst celý článek

facebook

/clanky/videa/

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!