Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Přírodověda

Klíčové kompetence rozvíjené v Přírodověda 4

08.03.2018

Náplň učiva cíleně směřuje k rozvoji všech klíčových kompetencí žáků – přiměřeně věku, možnostem a schopnostem. Nerozvíjí se izolovaně, ale jsou vzájemně propojeny a doplňují se.

Kompetence k učení: práce s učebnicí, např. vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení, propojení a systematizace, uvádění věci do souvislostí, propojení poznatků z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho vytváření souhrnného pohledu na přírodní jevy, samostatná pozorování a experimenty, kritické posouzení výsledků svého učení.

Kompetence k řešení problémů: zařazování různých situací ze života, problémových úkolů – využívání vědomostí a dovedností, vlastního úsudku a zkušeností, rozpoznání, pochopení a samostatné řešení problému, nácvik vytrvalosti, trpělivosti, přijetí neúspěchu, nácvik logického uvažování a kritického

myšlení, zodpovědnosti za svá rozhodnutí a činy.

Kompetence komunikativní: zařazování činností a úkolů, které vedou k formulování a vyjadřování myšlenek a názorů (rozšiřování slovní zásoby při seznamování s obsahem jednotlivých kapitol), kultivování ústního i písemného projevu, debaty, naslouchání ostatním, spolupráce, respektování odlišného názoru, využívání informačních a komunikačních prostředků.

Kompetence sociální a personální: činnosti vyjadřující spolupráci ve skupině, podíl na vytváření pravidel soužití a spolupráce ve třídě a jejich následné respektování.

Kompetence občanské: pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, snaha o trvale udržitelný rozvoj společnosti.

Kompetence pracovní: rozvíjejí se při využívání získaných znalostí a dovedností pro další osobní rozvoj, zejména manipulace s různými materiály, práce s nástroji, využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost.

OBSAH

  1. Úvod
  2. Učebnicová sada Přírodověda 4 – Učebnice, PS, IUč
  3. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – učivo a očekávané výstupy
  4. Průřezová témata, jiné vzdělávací oblasti
  5. Klíčové kompetence rozvíjené v Přírodověda 4
  6. Orientační návrh časového plánu
  7. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE
Doporučené tituly

Sdílet článek na FB

facebook

/clanky/videa/

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!