Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Přírodověda

Klíčové kompetence rozvíjené v Přírodověda 4

10.04.2024

Náplň učiva cíleně směřuje k rozvoji všech klíčových kompetencí žáků – přiměřeně věku, možnostem a schopnostem. Nerozvíjí se izolovaně, ale jsou vzájemně propojeny a doplňují se.

Kompetence k učení: práce s učebnicí, např. vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení, propojení a systematizace, uvádění informace do souvislostí, propojení poznatků z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho vytváření souhrnného pohledu na přírodní jevy, samostatná pozorování a experimenty, kritické posouzení výsledků svého učení.

Kompetence k řešení problémů: zařazování různých situací ze života, problémových úkolů – využívání vědomostí a dovedností, vlastního úsudku a zkušeností, rozpoznání, pochopení a samostatné řešení problému, nácvik vytrvalosti, trpělivosti, přijetí neúspěchu, nácvik logického uvažování a kritického myšlení, zodpovědnosti za svá rozhodnutí a činy.

Kompetence komunikativní: zařazování činností a úkolů, které vedou k formulování a vyjadřování myšlenek a názorů (rozšiřování slovní zásoby při seznamování se s obsahem jednotlivých kapitol), kultivování ústního i písemného projevu, debaty, naslouchání ostatním, spolupráce, respektování odlišného názoru, využívání informačních a komunikačních prostředků.

Kompetence sociální a personální: činnosti vyjadřující spolupráci ve skupině, podíl na vytváření pravidel soužití a spolupráce ve třídě a jejich následné respektování.

Kompetence občanské: pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, snaha o trvale udržitelný rozvoj společnosti.

Kompetence pracovní: rozvíjejí se při využívání získaných znalostí a dovedností pro další osobní rozvoj, zejména manipulace s různými materiály, práce s nástroji, využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost.

Kompetence digitální: zařazování činností a úkolů vedoucích k rozvoji schopnosti práce s digitálními technologiemi, nácvik plnění úkolů v online prostředí, implementace k používání digitálních technologií pro ulehčení práce.

OBSAH

  1. Úvod
  2. Učebnicová sada Přírodověda 4 – Učebnice, PS, IUč
  3. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – učivo a očekávané výstupy obsažené v Přírodovědě 4
  4. Klíčové kompetence rozvíjené v Přírodověda 4
  5. Průřezová témata, jiné vzdělávací oblasti
  6. Orientační návrh časového plánu
  7. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE
Doporučené tituly

Sdílet článek na FB

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!