Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Přírodověda

Učebnicová sada Přírodověda 4 – Učebnice, PS, IUč

10.04.2024

Učebnice

Učebnice se skládá ze čtyř hlavních tematických celků (Živá příroda, Neživá příroda, Ekosystémy,Pokusy a měření), které se dělí na jednotlivé kapitoly.

Obsah odpovídá tematickým okruhům vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět uvedeným v RVP ZV (se zpracovanými změnami z r. 2013).

Jednotlivé kapitoly obsahují výkladové bloky s doprovodnými fotografiemi a ilustracemi, které detailně ukazují vzhled živých i neživých organizmů.

Součástí učebnice jsou také celostránkové návodné ilustrace zachycující nejvýznamnější rostliny a živočichy probíraných ekosystémů. Na protilehlé straně je umístěna fotografická galerie nejvýznamnějších rostlin a živočichů vyskytujících se v jednotlivých ekosystémech.

Učebnice se skládá z pěti hlavních tematických celků (Živá příroda, Neživá příroda, Ekosystémy, Pokusy a měření, Ochrana přírody), které se dělí na jednotlivé kapitoly. Obsah učebnice se zaměřuje na tematický okruh Rozmanitost přírody vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět uvedený v RVP ZV se zpracovanými změnami z r. 2023.

Jednotlivé kapitoly obsahují výkladové bloky s doprovodnými fotografiemi a ilustracemi, které detailně ukazují vzhled živých i neživých organizmů.

Součástí učebnice jsou také celostránkové návodné ilustrace zachycující nejvýznamnější rostliny a živočichy probíraných ekosystémů. Na protilehlé straně je umístěna fotografická galerie nejvýznamnějších rostlin a živočichů vyskytujících se v jednotlivých ekosystémech.

Na vnitřním spodním okraji každé strany učebnice je umístěno klíčové slovo z dané strany přeložené do angličtiny (včetně transkripce výslovnosti).

Některé kapitoly (strany) obsahují úvodní motivační text, většinou úryvek z krásné nebo věcné literatury, který přibližuje probírané učivo. Otázky na porozumění textu umístěné pod literární ukázkou procvičí jak porozumění textu, tak se žákům lépe zpřístupní fakta a jejich vzájemné souvislosti. Zaměření úkolů je symbolicky odlišeno ikonami (jejich přehled viz MP s. 4).

Probrané učivo si žáci průběžně opakují na stránkách cyklického opakování, které je vždy zpracováno zábavnou formou v podobě figurkové stolní hry. Nechybí ani závěrečné opakování ve formě testu a otázek vytvořených na podkladě fotografií a schémat. Následuje rejstřík a řešení závěrečného opakování.

Formy práce v učebnici:

 • úvodní motivační text s otázkami (zelený rámeček) – čtení s porozuměním, uvědomění si souvislostí, navození obsahu učiva dané kapitoly, pokus o vyvození odpovědí před probíráním nové látky, vypravování na základě vlastních zkušeností, diskuze;
 • výklad učiva s názornými doprovodnými fotografiemi;
 • otázky v rámečku zaměřující se zejména na kontrolu probraného učiva, na praktické otázky s důrazem na orientaci v bezprostředním okolí školy nebo bydliště žáka (např. znalost názvu místního rybníka), na vyvození odpovědí na základě vlastního pozorování, zkušenosti nebo zážitku.

– jednoduché praktické úkoly, pokusy a pozorování v přírodě.

– úkoly a otázky k mezipředmětovým vztahům (zejména k českému jazyku a učivu vlastivědy) – žáci si propojují nabyté znalosti a dovednosti z učiva přírodovědy s poznatky z ostatních předmětů. Žáci se tak učí pozorovat věci a děje a jejich vzájemné vztahy v souvislostech a napomáhá jim utvářet si ucelený obraz světa.

– úkoly k zamyšlení a uvedení učiva do souvislostí

– práce s internetem, rozvoj digitálních kompetencí (práce s informačními zdroji, vyhledávání informací, hledání souvislostí a odpovědí na otázky)

– zajímavosti k probíranému učivu. Žáci se je nemusejí učit a otázky na ně nejsou zahrnuty v opakování

– skupinový úkol, kdy žáci ve dvojicích nebo ve skupině řeší zadané úkoly. Přitom se žákům vytváří prostor pro vzájemnou komunikaci a kooperaci, žáci se učí vytvářet a respektovat pravidla spolupráce

– video v interaktivní učebnici Přírodověda 4 (IUč).

– cvičení v interaktivní učebnici Přírodověda 4 (IUč).

– průřezové a ekologické téma, které vede k zamyšlení, diskuzi či k argumentaci

– úkoly zaměřené na výchovu ke zdraví

– jedovaté živé organizmy

Pracovní sešit

Pracovní sešit doplňuje učebnici Přírodověda 4, procvičuje a upevňuje učivo probrané v učebnici zábavnou formou s využitím metod činnostního učení.

Do pracovního sešitu jsou podobně jako do učebnice zařazeny úryvky z krásné literatury, kterými si žáci procvičí jak porozumění textu, tak se jim lépe zpřístupní probraná fakta.

Pracovní sešit je zaměřený na praktické ověřování získaných vědomostí prostřednictvím pozorování a pokusů. Po provedení pokusů žáci zapisují do sešitu závěry nebo odpovídají na otázky, které ověřují pochopení provedených pozorování a pokusů. Kromě nich žáci řeší doplňovačky, čtyřsměrky nebo osmisměrky, označují správná tvrzení a rozpoznávají rostlinné a živočišné zástupce jednotlivých

ekosystémů na celostránkových ilustracích.

Součástí pracovního sešitu jsou také náměty na výpravy do přírody a aktivity v přírodě v daném ročním období. Nechybějí ani eko témata, která vedou žáky k zamyšlení nad chováním člověka k přírodě a dávají praktický návod, jak přírodě jednoduše a účinně pomoci.

Pracovní sešit také obsahuje cyklická opakování, při jejichž plnění žáci sbírají body v podobě určitých symbolů. Závěrečné opakování má podobu hry.

Ikony se používají obdobné jako v učebnici. Nová je ikona lidských stop, která symbolizuje úkoly a pozorování v přírodě.

Formy práce v pracovním sešitě:

 • úvodní motivační text s otázkami (zelený rámeček) – čtení s porozuměním;
 • řešení dílčích úkolů – např. doplňovačky, řazení vět ve správném logickém sledu, osmisměrky, určování chybných tvrzení, práce s fotografiemi, s celostránkovými ilustracemi, spojování prvků do správných celků, spojení fotografie se slovní charakteristikou, tabulky na doplnění ANO/NE; vyhledávání logických nesrovnalostí ve skupině fotografií nebo na celostránkové ilustraci, doplňování schémat, skrývačky;
 • pokusy a pozorování, příprava pomůcek na pokusy, vyvození závěrů z pokusů, dlouhodobá pozorování, vytváření jednoduchých pracovních listů;
 • mezipředmětové úkoly (propojení s českým jazykem, s výtvarnou výchovou nebo s pracovní činností);
 • manipulační činnosti, např. práce s přírodninami, lepení, vybarvování, měření;
 • ikona zelených lidských stop – odkazuje na úkoly a pozorování ve volné přírodě, např. sběr přírodnin, pozorování živočichů v jednotlivých ekosystémech, pozorování jejich pobytových stop,
 • péče o živočichy v zimním období – výroba jednoduchých příbytků pro živočichy, péče o rostliny, jejich vysazování;
 • cyklická motivační opakování určená k samostatné práci (možnost získat odměnu v podobě „malé jedničky“, a zlepšit si tak známkový průměr), sebekontrola.

Interaktivní učebnice (IUč)

Interaktivní učebnice (zkratkou IUč) doplňuje učebnici a pracovní sešit Přírodověda 4. Všechny strany učebnice jsou interaktivně zpracovány a opatřeny zvukovými nahrávkami (včetně audionahrávek hlasů vybraných živočichů). Do výuky se tak vnáší větší názornost usnadňující porozumění probíranému učivu.

26 interaktivních cvičení procvičuje a upevňuje znalosti žáků. Cvičení mohou žáci plnit samostatně, nebo jednotliví žáci postupně plní část zadaného cvičení. Správnost odpovědí bezprostředně slovně potvrzuje animovaná průvodkyně veverka Berka.

Po splnění cvičení se zobrazí počet chyb. Bezchybně splněný úkol odměňuje veverka Berka lískovým oříškem. Ve většině cvičení se pořadí prvků nebo vět obměňuje, takže cvičení lze provádět opakovaně i několikrát za sebou.

IUč Přírodověda 4 obsahuje 16 videí k probranému učivu. Video lze kdykoli zastavit a opětovně spustit.

V závěru videa jsou kontrolní otázky s časovou prodlevou na odpověď žáků – ke kontrole slouží následná správná odpověď.

Součástí IUč jsou také odkazy na mezipředmětové vztahy. Kliknutím na odkaz se zobrazí stránka/-y z učebnice, která je/jsou mezipředmětově provázaná s probíraným učivem.

Návod k obsluze, včetně přehledu tlačítek a jejich funkcí, je volně ke stažení na www.novaskoladuha.cz/iuc-navod-k-obsluze/.

OBSAH

 1. Úvod
 2. Učebnicová sada Přírodověda 4 – Učebnice, PS, IUč
 3. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – učivo a očekávané výstupy obsažené v Přírodovědě 4
 4. Klíčové kompetence rozvíjené v Přírodověda 4
 5. Průřezová témata, jiné vzdělávací oblasti
 6. Orientační návrh časového plánu
 7. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE
Doporučené tituly

Sdílet článek na FB

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!