Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Přírodověda

Přírodověda 4 - Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – učivo a očekávané výstupy obsažené v Přírodovědě 4

10.04.2024

Tematický celek: Rozmanitost přírody

Učivo tematického celku:

látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek

voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život

nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam

rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka

rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organizmy, základní společenstva

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelní pohromy a ekologické katastrofy

Očekávané výstupy:

 • objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
 • zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organizmy
 • porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organizmech, prakticky třídí organizmy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
 • zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
 • založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

OBSAH

 1. Úvod
 2. Učebnicová sada Přírodověda 4 – Učebnice, PS, IUč
 3. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – učivo a očekávané výstupy obsažené v Přírodovědě 4
 4. Klíčové kompetence rozvíjené v Přírodověda 4
 5. Průřezová témata, jiné vzdělávací oblasti
 6. Orientační návrh časového plánu
 7. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE
Doporučené tituly

Sdílet článek na FB

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!