Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Český jazyk

ČJ 1 - Učebnice a pomůcky – výuka psacího písma

26.10.2016

Učebnice:

 • Živá abeceda s kocourem Samem (Lenka Andrýsková)
 • Slabikář s kocourem Samem (Lenka Andrýsková)
 • Moje první psaní s kocourem Samem (Lenka Andrýsková)
 • Písanky pro 1. ročník, 1.–4. díl
 • Interaktivní Živá abeceda a Slabikář

Další pomůcky:

 • Skládací vystřihovací abeceda
 • Demonstrační kostky s písmeny
 • Učíme se abecedu (Martin Krobot)
 • Ilustrované slabiky (Eva Procházková)
 • Se zvířátky do pohádky (Jiřina Brožová)

Stručná charakteristika jednotlivých učebnic a pomůcek:

Živá abeceda s kocourem Samem (ŽA, kód 11-91)

Živá abeceda připravuje žáky na vlastní čtení, zahrnuje přípravné předčtenářské období. Základní metodou výuky čtení je metoda analyticko-syntetická. Živá abeceda podporuje rozvoj smyslů potřebných ke čtení, buduje prvotní čtenářské návyky a dále je rozvíjí. Při úvodním rozhovoření podporuje rozvíjení řečových dovedností dětí, přispívá k obohacování slovní zásoby a uvědomování si významu slov.

Metodické poznámky k práci v ŽA jsou v MP na str. 21.

Slabikář s kocourem Samem (SL, kód 11-90)

Slabikář navazuje na práci s Živou abecedou. Hlavním cílem je seznámit děti s jazykem jako prostředkem dorozumívání, poznávání a vzdělávání a probudit v nich zájem o český jazyk a literaturu. Učebnice dále rozvíjí čtenářské dovednosti dětí a upevňuje jejich čtenářské návyky. Vhodným a přiměřeným způsobem rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků. Obsahuje učivo základní i rozšiřující. Dává prostor pro individuální přístup k žákům se SPU, ale i k žákům nadaným.

Metodické poznámky k práci se Slabikářem jsou v MP na str. 54.

Moje první psaní s kocourem Samem (MPP, kód 11-55)

Tento pracovní sešit je připraven pro počáteční přípravné období v psaní – probíhá v období práce s Živou abecedou (přípravné předčtenářské období). V úvodu najdete návody – Jak správně u psaní sedět a Jak správně držet tužku. Následují základní uvolňovací cviky a nácvik jednotlivých prvků psacích písmen. Z druhé strany sešitu je zařazen nácvik psaní číslic. Hlavním úkolem tohoto období je uvolnění ruky žáka a dosažení volného a přiměřeně rychlého pohybu při grafickém projevu. Smyslem tedy není dokonalá pravidelnost tvarů, dosažená úpornou snahou a křečovitými pohyby. Pracovní sešit obsahuje u nácviku každého tvaru motivační říkanku.

Písanky pro 1. ročník (1.–4. díl, kódy 11-92–11-95))

Písanky obsahují postupně nácvik všech probíraných malých i velkých písmen. Dále psaní slabik, slov a jednoduchých vět. Obsahuje také přepis tiskacích tvarů do psací podoby písma. Přepisem si žáci upevňují znalost písmen.

Písanka 1 (P1)

Navazuje na pracovní sešit Moje první psaní a většinou se s ní pracuje také v době práce s Živou abecedou. Žáci v ní píší první písmena. Pořadí písmen vychází z již naučených a procvičených psacích cviků a prvků, postupuje se od jednodušších tvarů ke složitějším (e, l, m, i, u, a, s, o, p…).

Z tohoto důvodu neprobíhá vyvození psacích písmen souběžně s výukou písmen v Živé abecedě.

Písanky 2–4 (P2, P3, P4)

Pokračují v osvojování dalších psacích písmen. Jejich pořadí je již shodné s pořadím ve Slabikáři. Je však třeba zdůraznit, že vždy postupujeme podle úrovně a možností třídy. Často výuka čtení lehce předchází výuku psaní. Ke stránkám v Živé abecedě i ve Slabikáři se můžeme podle potřeby při práci v Písankách vracet. V Písankách jsou na některých stránkách dole uvedeny odkazy na příslušnou stránku v Živé abecedě nebo ve Slabikáři. Určitá slova, slovní spojení nebo věty z těchto stránek vycházejí – propojení učiva – nácvik čtení a psaní, čtení s porozuměním.

Interaktivní Živá abeceda, Interaktivní Slabikář (IŽA, ISL) (kódy 11-91-1, 11-90-1)

Živá abeceda i Slabikář jsou připravené také v multimediální interaktivní podobě – dva samostatné nosiče. Učitel má tak všechny stránky obou učebnic jak v podobě vizuální, tak v podobě audio. Všechny texty pro výuku čtení jsou vzorově načteny jedním žákem. Průvodní dopisy od krále čte dospělý. Interaktivní učebnice samozřejmě dle svého názvu obsahuje interaktivní cvičení. Těmi žáky provází animovaný průvodce – kocour Sam, který slovně potvrzuje správnost odpovědí a odměňuje sluníčky. Nechybí ani odkazy na mezipředmětové vztahy nebo možnost do stránek a cvičení zasahovat pomocí funkce ,,tužka“ (různá síla čáry, barvy, guma).

Interaktivní Živá abeceda obsahuje též patřičné strany ze sešitů První psaní s kocourem Samem a Písanka 1. Uvolňovací cviky a psaní prvních písmen z Živé abecedy tak mohou žáci procvičovat na interaktivní tabuli.

Interaktivní Slabikář obsahuje též strany z Písanek 1–4. Jednotlivá písmena, slova i věty z těchto písanek tak mohou žáci procvičovat na interaktivní tabuli.

Ovládání je velmi jednoduché a návodné. Posouvat se lze prstem nebo pomocí tlačítek. Na každé stránce je nápověda, stejně i u každého cvičení. Interaktivní učebnice lze dle uvážení využívat ve všech fázích výuky čtení.

Skládací abeceda (SA) (kód 1-59)

Je pomůcka pro žáky a při nácviku čtení má nezastupitelné místo. Obsahuje všechna malá i velká písmena abecedy a otevřené slabiky. Je určena k rozstříhání a následně k manipulačním činnostem. Nejdůležitější je pracovat s ní v úvodním období, kdy se vyvozují první písmena, slabiky a slova. Práce s ní podporuje nácvik a porozumění při analýze a syntéze slabik a slov. Vlastní manipulace také pomáhá rozvoji jemné motoriky žáků. V pozdějším období při dosažení určité úrovně čtenářských dovedností práce se skládací abecedou pomalu ustupuje. SA využíváme také při různých hrách.

Demonstrační kostky s písmeny (kód 1-68)

Je trojrozměrná pomůcka – soubor tří větších demonstračních kostek. Jsou na nich základní písmena, která probíráme v Živé abecedě a na začátku Slabikáře: souhlásky – m, l, s, p, t, j; samohlásky – a, e, i, o, u, y – krátké a dlouhé. Slouží k vyvozování písmen, ale zejména pak k nácviku čtení prvních slabik.

Učíme se abecedu (kód 1-52)

Tuto pomůcku využijeme při vyvozování písmen a upevňování znalosti všech čtyř tvarů jedné hlásky. Jedná se o karty formátu A5. Na každé kartě je černobílý obrázek k danému písmenu a čtyři jeho tvary. Např. obrázek ryby s písmeny R, r, R, r. (Děti si mohou obrázek vybarvit.) V souboru je obsažena celá abeceda (kromě písmen Q, W, X).

Ilustrované slabiky (kód 1-53)

Tato pomůcka slouží ke snadnějšímu čtení slabik. Jedná se o soubor karet. Ke slabice je vždy nakreslena názorná ilustrace, která vyjadřuje slovo, které na danou slabiku začíná (např. mo – motýl). Výuka čtení slabiky se tedy opírá o zrakovou podporu a zrakovou paměť.

Je vhodné nejprve pracovat s celou kartou – slabika + obrázek. Později karty rozstříháme – zvlášť slabiky a zvlášť obrázky. Karty lze využít i při hrách nebo v jiných předmětech.

Se zvířátky do pohádky (kód 1-54)

Sešit je vhodný k prvnímu čtení ke konci 1. nebo na začátku 2. ročníku. Obsahuje pohádky, básničky a hádanky. Celý je motivován zvířátky. Obsahuje úkoly na čtení s porozuměním, lze využít i mezipředmětově. Sešit obsahuje papírové loutky k vyrobení. Za pomoci loutek můžeme pohádky dramatizovat.

 1. Český jazyk jako vyučovací předmět
 2. Čtení
 3. Výuka čtení v 1. ročníku
 4. Vyučovací postupy při vytváření dovednosti číst
 5. Psaní
 6. Učebnice a pomůcky – výuka psacího písma

Převzato z Metodického průvodce k Živé abecedě, Slabikáři a Písankám s kocourem Samem (11-96).


Sdílet článek na FB

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!