Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Český jazyk

ČJ 1 - Vyučovací postupy při vytváření dovednosti číst

26.10.2016

Strukturace učiva je rozložena do postupných kroků, které na sebe navazují, a je nezbytné dodržet jejich pořadí. Délka jednotlivých kroků není daná. Vždy záleží na úrovni a možnostech jednotlivých žáků. Každé nové učení se u žáků opírá o předchozí zkušenost a je potřebná určitá míra získání dovedností a poznávání.

Pro výuku čtení jsou to následující kroky:

 1. Seznámení s hláskou a písmenem
 2. Čtení slabik
 3. Čtení slov
 4. Čtení vět – plynulé čtení slov ve větách
 5. Čtení delších textů

1. Seznámení s hláskou a písmenem

Pro výuku čtení je nutná bezpečná znalost písmen jako grafického obrazu hlásek. S hláskou se žáci seznamují při cvičení fonematického sluchu rozborem mluvené řeči. Sluchový vjem hlásky podporujeme vlastní činností mluvidel. Děti určí hlásku ve slově snáze, pokud vyslovují slova nahlas současně s učitelem, samy a opakovaně. Při postupném seznamování s písmeny si dítě uvědomí, že pro jednu hlásku má písmo čtyři tvary – malé a velké písmeno psací a tiskací.

Znalost tiskacích písmen upevňujeme hravým způsobem manipulací s písmeny skládací abecedy a dalšími pomůckami. Současně procvičujeme sluchovou analýzu slov. Obtížné je zejména poznávání samohlásek ve slabice – samohláska zní jinak, než když ji dítě vysloví izolovaně. Vhodné k nácviku je tzv. odezírání – dítě si uvědomí postavení úst při vyslovování jednotlivých samohlásek.

Postupně se zkracuje doba potřebná k vyvození nové hlásky – děti nabývají zkušenosti.

2. Čtení slabik

Začínáme čtením otevřené slabiky. Vycházíme z mluvené řeči. Žáci se zaposlouchají do znění slabiky. Uvědomí si první hlásku a zvolí písmeno. Uvědomí si druhou hlásku a zvolí písmeno. Obě spojí a vysloví jako celek naráz. Vidí přitom grafickou podobu slabiky a viděnou slabiku zpětně vyslovují. Čím dříve je žák schopný neulpívat zrakem na jednotlivých písmenech, ale poznat (vnímat) ji jako celek, tím pohotověji ji vyslovuje naráz. Snažíme se vyvarovat nebezpečí návyku tzv. zdvojeného čtení (tiché nebo nehlasné předříkávání jednotlivých písmen). Nácviku čtení slabik věnujeme velkou pozornost a volíme co nejpestřejší formy práce, aby nácvik žáky bavil.

Dovednost číst vyžaduje, aby čtení slabik nebylo mechanických cvičením. Musí směřovat k cíli –k porozumění čtenému.

Je vhodné vždy procvičovat určitý typ slabik.

3. Čtení slov

Příprava na čtení slov probíhá již při nácviku a procvičování čtení slabik.

Začínáme dvojslabičnými slovy s otevřenou slabikou na konci. Způsob vázaného spojování slabik se dobře nacvičuje na slovech, kde je v první slabice dlouhá samohláska (máma). Žák má při vyslovování první slabiky dostatek času očima „přečíst“ druhou slabiku a spojí ji vyslovením při jednom nádechu.

Je vhodná častá frekvence stejných slov při opakování i v textu. Dochází k postupnému zvnitřnění slova a tím k plynulejšímu čtení. Od počátku důsledně dbáme na čtení s porozuměním. Při čtení slov je opět velmi vhodné trénovat slova stejné stavby. Této potřebě je uzpůsoben i náš Slabikář.

4. Čtení vět

5. Čtení delších textů

Příprava na čtení vět probíhá již při nácviku a procvičování čtení slov. Žáci slova sestavují do vět a postupně je rozšiřují o další slova.

Postupně cvičíme plynulé čtení slov ve větách, dovednost vidět větu v textu, rozlišovat zrakem i sluchem otázku, zvolání, odpověď. Snažíme se cvičit přirozenou intonaci vět.

Všichni žáci nikdy nemohou postupovat stejným tempem. Úroveň čtení je často velmi rozdílná. Vždy také musíme mít na paměti, že číst se žák naučí jen vlastním čtením, nestačí jen poslouchat čtení jiných.

Čtenářem se žák stává až tehdy, když ovládne techniku čtení, rozumí viděnému (čtenému) textu, je schopný na obsah sdělení reagovat (odpověď, činnost, prožitek), zapamatovat si obsah, případně ho smysluplně reprodukovat.

 1. Český jazyk jako vyučovací předmět
 2. Čtení
 3. Výuka čtení v 1. ročníku
 4. Vyučovací postupy při vytváření dovednosti číst
 5. Psaní
 6. Učebnice a pomůcky – výuka psacího písma

Převzato z Metodického průvodce k Živé abecedě, Slabikáři a Písankám s kocourem Samem (11-96).


Sdílet článek na FB

facebook

/clanky/videa/

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!