Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Činnostní učení

28.01.2016

Zdena Rosecká

Anotace: Stať informuje o vzniku a činnosti „Sdružení pedagogů a škol se základním vzděláváním Tvořivá škola“. Charakterizuje didaktické postupy tzv. činnostního učení, včetně vhodné volby a tvorby materiálů pro toto učení. Seznamuje s pojetím vztahu učitele a žáka, s přístupem k hodnocení žáků a popisuje cíle, kterých chtějí učitelé zapojení do daného projektu dosáhnout.

Klíčová slova: činnostní učení, činnosti, didaktické pomůcky, objevování poznatků, zpětná vazba, mezipředmětové vztahy, pozitivní hodnocení, vědomosti, dovednosti, klíčové kompetence.

Číst celý článek
13.01.2016

Moderní činnostní vyučování je na věděckém základě vytvořený a v praxi ověřený soubor činnostních metod a forem učení, který dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. Žák zde není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní iniciativu – pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří.

Číst celý článek
13.01.2016

Tvořivá škola definovala DESATERO činnostního učení, které vychází z učení Komenského, Baťových Zlínských pokusných škol a především z mnohaletých zkušeností českých učitelů. Jelikož uvedené principy považujeme stále za platné a nosné, předkládáme je – některým pro připomenutí, jiným pro poučení a všem pro radost.

Číst celý článek
13.01.2016

Psychologie učení, ze které naše učebnice matematiky vycházejí, ctí věkové zvláštnosti dětí a přizpůsobuje se jim. Psychický vývoj dítěte je všem znám z díla J. A. Komenského. Francouzský myslitel Jeana Piaget mluví o 4 etapách vytváření rozumových operací. Dále jsou uvedeny obecně známé etapy psychického vývoje dítěte. Doplněny jsou podpůrnými prostředky pro jejich dobrý psychický vývoj.

Číst celý článek
12.01.2016

Uvedení do činnostního učení

Činnostní učení vede žáky i učitele k tvořivé práci. Jako všechno, i proces činnostního učení se řídí některými zásadami. Když chceme dosahovat uspokojivých výsledků, je třeba tyto zásady znát a dodržovat je:

Číst celý článek
12.01.2016

Chceme-li, aby dítě, které začalo chodit do školy, vstoupilo snadno do počtářského světa, nebudeme začínat hned početními výkony, začneme přípravnými cvičeními. Je tedy třeba k předčtenářskému období v 1. ročníku zařadit do výuky i období předpočtářské.

Číst celý článek

facebook

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!