Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Český jazyk

ČJ 2 - II. Český jazyk jako vyučovací předmět

21.07.2017

Český jazyk je součástí předmětu Český jazyk a literatura a má v soustavě školních předmětů zásadní význam. Úkoly a cíle tohoto předmětu, metody a formy práce vycházejí z požadavků RVP pro základní vzdělávání, který je závazný pro vypracování ŠVP. Předmět Český jazyk a literatura patří do vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková komunikace.

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, pro přehlednost je rozdělen do tří složek:

  • Komunikační a slohová výchova
  • Jazyková výchova
  • Literární výchova

Komunikační a slohová výchova učí děti vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená, psaná), číst s porozuměním, rozhodovat se na základě vnímaných pokynů – vyjádřit se ústně nebo písemně. Učí se sdělení analyzovat a posoudit jeho obsah. Děti se učí výstižně formulovat a sdělovat svoje myšlenky, prožitky a pocity.

Jazyková výchova zahrnuje zvukovou stránku jazyka, slovní zásobu a tvoření slov. V jazykové výchově se učí děti prostě a jasně vyjadřovat spisovným jazykem písemnou i ústní formou s využitím slovní zásoby odpovídající jejich věku a zároveň postupně poznávají základy mluvnické stavby jazyka. Jazykové vyučování má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, neboť se při něm učí jazykové jevy pozorovat, třídit a zobecňovat. Cílem je naučit žáky jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat a komunikovat s okolním světem.

Literární výchova zahrnuje zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů a tvořivé činnosti s literárním textem. V literární výchově seznamujeme děti s literární tvorbou vhodnou pro jejich věk a současně se je snažíme motivovat pro vlastní čtení. Děti poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, získávají kladný vztah k četbě, prostřednictvím četby si rozvíjejí city, chápou mezilidské vztahy, rozpoznávají dobro a zlo, rozvíjejí si estetické cítění. Literární výchova postupně rozvíjí u dětí čtenářské dovednosti, vede je k chápání literárních textů a pěstuje jejich celkovou kulturní úroveň.

OBSAH

I. Úvod a metodické pokyny
II. Český jazyk jako vyučovací předmět
III. Učebnice a pomůcky
IV. Čtenářská gramotnost a čtenářské dovednosti
V. Standardy pro ZV – Český jazyk a literatura – 1. stupeň – očekávané výstupy v 5. ročníku, indikátory

VI. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE


Sdílet článek na FB

facebook

/clanky/videa/

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!