Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Český jazyk

ČJ 2 - IV. Čtenářská gramotnost a čtenářské dovednosti

21.07.2017

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech.

Ve čtenářské gramotnosti se prolíná několik rovin:

 • Vztah ke čtení – potěšení z četby a vnitřní potřeba číst.
 • Doslovné porozumění – dovednost chápat texty, zapojení dosavadních znalostí a zkušeností. Vysuzování a hodnocení – vyvozovat závěry, kriticky hodnotit.
 • Návyk seberegulace – volba textu a způsobu čtení, strategie pro lepší porozumění.
 • Sdílení – prožitky, porozumívání a pochopení s dalšími čtenáři.
 • Aplikace – využívat čtení k seberozvoji, zúročit četbu v životě (vzdělávání, informace, postoje, zábava).

Doplňující informace:

 • Čtení je náročné – není nám vrozené a geneticky dané – centrum v mozku se musí vytvořit.
 • Četba musí působit na dítě pozitivně – dostatek času, vhodný výběr.
 • Plynulé čtení nahlas je prezenční dovednost – ne čtenářská.

Co rozvíjí vnitřní motivaci, která je nezbytná při rozvoji čtenářské gramotnosti:

 • Smysluplnost – pochopit, proč to dělám, k čemu mi to bude.
 • Spolupráce – sdílení, čtenářská komunita.
 • Zpětná vazba – říká, co umím, co udělat pro zlepšení, hodnotí úroveň čtenářských dovedností.

Čtenářské dovednosti

Čtenářské dovednosti rozvíjíme postupně a vždy s přihlédnutím k věku a možnostem každého dítěte, pomocí vhodných metod a postupů. Zde najdete přehled základních čtenářských dovedností a k nim konkrétní dílčí výstupy. Výběr dovednosti přizpůsobujeme vždy dané situaci a konkrétnímu záměru.

1. Přizpůsobuje čtení svému záměru – hledá a vybírá text podle záměru, zdůvodňuje svou volbu; podle záměru volí způsob čtení; pozná, že text nenaplňuje jeho záměr.
2. Najde informace v textu – vyhledá potřebnou informaci; odliší hlavní od vedlejších, fakta od názorů; využívá informační aparát (obsah, poznámky, rejstřík, odkazy atd.); rozliší nové informace od těch, které již znal.
3. Hledá odpovědi na položené otázky – rozpozná, zda odpověď na otázku najde v textu; odpověď na otázku najde propojením textu a své zkušenosti; odpověď na otázku najde jen na základě své zkušenosti nebo fantazie.
4. Shrnuje – vybere z textu podstatné myšlenky či informace; shrne nebo odliší důležité body dějové linie; udrží logický sled událostí, informací a myšlenek uvedených v textu; formuluje shrnutí souvisle a svými slovy.
5. Vyjasní si (odhadne) – rozpozná, co mu v textu nedává smysl; odhadne a vyjasní si význam neznámých slov; v textu odhalí společné znaky věcí a jevů; složité či nejasné myšlenky rozloží do jednodušších – pro něj pochopitelných – myšlenek; identifikuje v textu neznámá slova a pojmy, v textu rozlišuje realitu od fantazie.
6. Pokládá otázky vzhledem k tomu, s jakým záměrem čte – klade otázky zodpověditelné přímo z textu; klade otázky na souvislosti – zodpověditelné se zapojením čtenářské a životní zkušenosti; klade otázky na souvislosti – zodpověditelné s použitím dalších zdrojů.
7. Propojuje čtené – předvídá obsah nebo pokračování textu, své předpovědi dokládá vodítky z textu nebo svou čtenářskou a životní zkušeností; porovnává informace, názory, myšlenky v textu se svými poznatky a zkušenostmi, dalšími texty či zdroji informací.
8. Vysuzuje – dělá závěry – analyzuje a rozlišuje příčiny a důsledky – motivy jednání, události; rozpoznává místa, která působí na city nebo vypovídají o citech; rozpoznává (citovou, informační ap.) manipulaci; z informací v textu dělá závěry a rozhodnutí; pojmenuje důvody, proč považuje informace za důležité k zapamatování.
9. Posuzuje záměr, informace, myšlenky a stavbu textu – rozpozná autorský záměr, vztah autora k textu; rozpozná, komu je text určen, koho chtěl autor oslovit; zvažuje důvěryhodnost informací v textu.
10. Buduje své pochopení smyslu textu – interpretuje – při čtení textu si vybaví a rozvíjí své představy; formuluje hlavní myšlenku a porovnává nebo propojuje ji se svou zkušeností; respektuje fakt, že různí lidé mohou stejný text interpretovat jinak.
11. Zaznamenává si – zaznamenává informace či myšlenky z textu tak, aby pro něj byly přehledné a mohl se k nim kdykoliv vrátit; při čtení si vypisuje klíčová slova a pojmy, které následně využívá při tvorbě poznámek.
12. Nakládá se získanými informacemi a myšlenkami podle záměru – informace a myšlenky přetváří podle svého záměru či záměru toho, komu je přetvořené sdělení určeno; informace ověřuje; pracuje samostatně pomocí písemné instrukce, respektuje nabízený postup, později i volí svůj postup (strategii) při plnění zadání; třídí a analyzuje předložené informace podle předem daných kritérií.

OBSAH

I. Úvod a metodické pokyny
II. Český jazyk jako vyučovací předmět
III. Učebnice a pomůcky
IV. Čtenářská gramotnost a čtenářské dovednosti
V. Standardy pro ZV – Český jazyk a literatura – 1. stupeň – očekávané výstupy v 5. ročníku, indikátory

VI. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE

 


Sdílet článek na FB

facebook

/clanky/videa/

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!