Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Český jazyk

ČJ 2 - V. Standardy pro ZV – Český jazyk a literatura – 1. stupeň – očekávané výstupy v 5. ročníku, indikátory

21.07.2017

Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013.

1. Komunikační a slohová výchova

Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.
Žák rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává.

Žák posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení.
Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta.
Žák vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku.
Žák rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě.
Žák volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru.
Žák rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace.
Žák píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.
Žák píše vypravování obsahově i formálně správně, dodržuje dějovou posloupnost; pracuje podle rozvité/heslovité osnovy.
Žák sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti.

2. Jazyková výchova

Nauka o slově – lexikální význam – Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová.
Stavba slova – Žák rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku.
Slovní druhy – Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.
Tvarosloví – Žák rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary.

Skladba

 • Žák vyhledá základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty.
 • Žák odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí.
 • Žák užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje.

Pravopis

 • Žák píše správně i/y ve slovech po tvrdých a měkkých souhláskách, po obojetných souhláskách.
 • Žák zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.

3. Literární výchova

 • Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, zapamatuje si z něj podstatná fakta, vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku.
 • Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává, dokáže pracovat s textem: najde hlavní myšlenku, určí námět, charakterizuje hlavní postavy, posoudí jejich jednání a vzájemný vztah.
 • Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je, zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje ho spolužákům jako mluvní cvičení nebo referát; záznam zakládá do portfolia nebo zapisuje do čtenářského deníku, řekne, jak na něj vyslechnutá/přečtená ukázka působí, jaký v něm vyvolala dojem, pokusí se vyslovit vlastní názor na přečtenou knihu.
 • Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma, přednese
 • a volně reprodukuje text, vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma.
 • Naučí se recitovat několik básní nebo úryvků z prózy vhodných pro svůj věk.
 • Při jednoduchém rozboru literárních textů používá jednoduché literární pojmy, rozhodne, zda uvedená ukázka je poezie, nebo próza.
 • Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů, rozhodne, jakého typu je úryvek – umělecký (poezie, komiks, pohádka), – neumělecký (naučný text, návod k použití).
 • Podle možností navštěvuje různé kulturní akce, zapojuje se do kulturních akcí pořádaných školou, obcí.

OBSAH

 1. Úvod a metodické pokyny
 2. Český jazyk jako vyučovací předmět
 3. Učebnice a pomůcky
 4. Čtenářská gramotnost a čtenářské dovednosti
 5. Standardy pro ZV – Český jazyk a literatura – 1. stupeň – očekávané výstupy v 5. ročníku, indikátory
 6. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE

Sdílet článek na FB

facebook

/clanky/videa/

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!