Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Český jazyk

ČJ 2 - V. Standardy pro ZV – Český jazyk a literatura – 1. stupeň – očekávané výstupy v 5. ročníku, indikátory

21.01.2024

Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od ledna 2021.

1. Komunikační a slohová výchova

Žák:

 • plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
 • respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
 • pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
 • v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 • volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
 • na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 • zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním
 • píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
 • píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
 • seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

2. Jazyková výchova

Žák:

 • rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
 • porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
 • porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost, rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
 • užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
 • spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy, rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
 • odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

3. Literární výchova

Žák:

 • čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
 • vyjadřuje své pocity z přečteného textu
 • rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
 • pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

OBSAH

 1. Úvod a metodické pokyny
 2. Český jazyk jako vyučovací předmět
 3. Učebnice a pomůcky
 4. Čtenářská gramotnost a čtenářské dovednosti
 5. Standardy pro ZV – Český jazyk a literatura – 1. stupeň – očekávané výstupy v 5. ročníku, indikátory
 6. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE

 


Sdílet článek na FB

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!