Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

O nás - Všechny články

16.07.2024

Časový plán Informatika 4 (44-90) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
29.05.2024

Pracovní listy pro práci s textovými soubory a textovým editorem jsou uvnitř článku volně ke stažení dole v příloze pod odkazy na výuková videa.

Číst celý článek
23.04.2024

IUč nabízíme ve čtyřech licenčních režimech. Ve všech je IUč PLNĚ funkční.

0. MĚSÍČNÍ - na vyzkoušení
1. PĚTILETÁ PLACENÁ
2. ROČNÍ BONUSOVÁ
3. ROČNÍ PLACENÁ

Registrace se provádí po instalaci IUč a to při prvním spuštění.
Pro ukázkovou měsíční verzi napište do pole sériové číslo velkým tiskacím slovo DEMO.
Pro roční nebo časově neomezenou verzi vložte sériové číslo poskytnuté vydavatelem.

Číst celý článek
10.04.2024

Učebnice Přírodověda 4 a pracovní sešit Přírodověda 4 jsou součástí moderní řady učebnic nakladatelství Nová škola – DUHA, vydávaných v edici Čtení s porozuměním. Tato ucelená řada učebních materiálů je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti. Zároveň využívá metody činnostního učení.

Zpracování učebnicové sady Přírodověda 4 zcela odpovídá požadavkům uvedeným v RVP ZV (se zpracovanými změnami z r. 2013).

Číst celý článek
10.04.2024

Časový plán Přírodověda 4 - 2. vydání (44-30) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
10.04.2024

Učebnice

Učebnice se skládá ze čtyř hlavních tematických celků (Živá příroda, Neživá příroda, Ekosystémy,Pokusy a měření), které se dělí na jednotlivé kapitoly.

Obsah odpovídá tematickým okruhům vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět uvedeným v RVP ZV (se zpracovanými změnami z r. 2013).

Jednotlivé kapitoly obsahují výkladové bloky s doprovodnými fotografiemi a ilustracemi, které detailně ukazují vzhled živých i neživých organizmů.

Součástí učebnice jsou také celostránkové návodné ilustrace zachycující nejvýznamnější rostliny a živočichy probíraných ekosystémů. Na protilehlé straně je umístěna fotografická galerie nejvýznamnějších rostlin a živočichů vyskytujících se v jednotlivých ekosystémech.

Číst celý článek
10.04.2024

Tematický celek: Rozmanitost přírody

Učivo tematického celku:

látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek

voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život

nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam

Číst celý článek
10.04.2024

Časový plán Prvouka 3 (33-30) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
10.04.2024

Průřezová témata:

Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Patří proto k základnímu vzdělávání jako jeho významná a nedílná součást. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů jednotlivých oborů. Témata jsou integrována do učebních předmětů. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních předmětů a s obsahem dalších školních i mimoškolních činností žáků. Vytvářejí příležitosti pro individuální rozvoj a uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci, pomáhají rozvíjet žákovu osobnost, zejména v oblasti postojů a hodnot.

V učivu Přírodovědy 4 jsou vymezena především tato průřezová témata:

Číst celý článek
10.04.2024

Náplň učiva cíleně směřuje k rozvoji všech klíčových kompetencí žáků – přiměřeně věku, možnostem a schopnostem. Nerozvíjí se izolovaně, ale jsou vzájemně propojeny a doplňují se.

Kompetence k učení: práce s učebnicí, např. vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení, propojení a systematizace, uvádění informace do souvislostí, propojení poznatků z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho vytváření souhrnného pohledu na přírodní jevy, samostatná pozorování a experimenty, kritické posouzení výsledků svého učení.

Číst celý článek
10.04.2024

Učebnice Prvouka 3 a pracovní sešit Prvouka 3 jsou součástí moderní řady učebnic nakladatelství Nová škola – Duha, vydávaných v edici Čtení s porozuměním. Tato ucelená řada učebních materiálů je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti a využívá i metody činnostního učení.

Číst celý článek
10.04.2024

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni.

Číst celý článek
10.04.2024

1. Tematický celek: Místo, kde žijeme

Učivo tematického celku:

domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště

škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace

obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť

okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany

regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR

Číst celý článek
10.04.2024

Průřezová témata:

Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Patří proto k základnímu vzdělávání jako jeho významná a nedílná součást. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů jednotlivých oborů. Témata jsou integrovaná do učebních předmětů. Podmínkou činnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních předmětů a s obsahem dalších školních i mimoškolních činností žáků. Vytváření příležitosti pro individuální rozvoj a uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci, pomáhají rozvíjet žákovu osobnost, zejména v oblasti postojů a hodnot.

Číst celý článek
10.04.2024

Učebnicová sada cíleně směřuje k rozvoji všech klíčových kompetencí žáků – přiměřeně věku, možnostem a schopnostem. Nerozvíjí se izolovaně, ale jsou vzájemně propojeny a doplňují se.

Kompetence k učení: práce s učebnicovou sadou, např. metody a strategie učení, plánování a organizace, vyhledávání, třídění, zaznamenávání informací a jejich následné využití v reálné situaci, pozorování, experimenty, posuzování a poznávání smyslu a cíle učení.

Číst celý článek
10.04.2024

Učebnice: skládá se z pěti tematických celků, které se dělí na jednotlivé kapitoly. Obsah odpovídá tematickým okruhům vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět uvedeným v RVP ZV 2023. Jednotlivé kapitoly mají většinou rozsah jedné či dvou stran, obsahují výkladové bloky s ilustracemi a fotografiemi, ve spodní části každé strany jsou v rámečku otázky a úkoly k danému tématu a jedno slovo ze stránky je přeloženo do angličtiny (včetně transkripce výslovnosti). Některé kapitoly (strany) obsahují úvodní motivační text (báseň nebo úryvek z krásné literatury) s otázkami nebo rozhovor Jany a Lukáše (dětští průvodci učebnicí), který také slouží jako motivace, případně jako jednoduché vysvětlení nebo přiblížení probíraného učiva. V závěru 1.–4. tematického celku je zařazené opakování. Poslední tematický celek Živá příroda je velmi obsáhlý, jsou zde proto zařazena opakování v závěru větších kapitol. Nechybí ani závěrečné opakování ve formě hry. Na konci učebnice je prostřednictvím tabulek zařazeno přehledné shrnutí učiva, následuje rejstřík a řešení hádanek.

Číst celý článek
10.02.2024

Pracovní sešit ke Slabikáři ZDARMA v balíčku.

Číst celý článek
10.02.2024

žení vyučující,

přinášíme vám nabídku nové ucelené řady učebnic pro I. a II. stupeň ZŠ.

Číst celý článek
21.01.2024

Milé kolegyně, milí kolegové,

do rukou se Vám dostává metodická příručka k učebnici a pracovním sešitům českého jazyka 2. ročníku základní školy nakladatelství Nová škola Brno. Naším záměrem bylo dodržet cíle vzdělávacího programu Základní škola a očekávané výstupy Rámcově vzdělávacího programu. V rámci řešení jednotlivých cvičení jsme se snažili o rozdílnost a rozmanitost formy výuky. U cvičení z učebnice a pracovního sešitu naleznete správná řešení, k učebnici zde naleznete metodická doporučení a další náměty k práci k jednotlivým cvičením, jsou zde navrženy činnosti v rámci mezipředmětových vztahů. V metodické příručce je na první pohled jasně vidět, jaké záležitosti z interaktivní učebnice nalezneme u daného cvičení v učebnici. Z hlediska struktury metodiky pro nás byla důležitá přehlednost, lehká a rychlá orientace v textu a srozumitelnost. K tomuto účelu jsme navrhli několik zkratek, které jsou v metodické příručce využívány:

Číst celý článek
21.01.2024

Český jazyk je součástí předmětu Český jazyk a literatura a má v soustavě školních předmětů zásadní význam. Úkoly a cíle tohoto předmětu, metody a formy práce vycházejí z požadavků RVP pro základní vzdělávání, který je závazný pro vypracování ŠVP. Předmět Český jazyk a literatura patří do vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková komunikace.

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, pro přehlednost je rozdělen do tří složek:

 • Komunikační a slohová výchova
 • Jazyková výchova
 • Literární výchova
Číst celý článek
21.01.2024

1. Učebnice Český jazyk 2

Je zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV a vydaná v rámci edice „Čtení s porozuměním.  Je součástí nové „Duhové řady“ učebnic, zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti.

Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o český jazyk a literaturu.

Číst celý článek
21.01.2024

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech.

Číst celý článek
21.01.2024

Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od ledna 2021.

1. Komunikační a slohová výchova

Žák:

 • plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
Číst celý článek
04.01.2024

Klíč ke cvičením z učebnice Čítanka 5 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze. 

Číst celý článek
01.01.2024

Připravili jsme pro Vás objednávkový formulář v excelu, který si můžete stáhnout zde.

Číst celý článek
17.12.2023

PF 2024

    KLIDNÉ PROŽITÍ

    VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,

    V NOVÉM ROCE PEVNÉ ZDRAVÍ,

    ŠTĚSTÍ A POHODU

         VÁM PŘEJE

               KOLEKTIV

                     NOVÁ ŠKOLA - DUHA

Číst celý článek
01.11.2023

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z učebnice Informatika 5 ke stažení v příloze.

Číst celý článek
10.10.2023

Časový plán Český jazyk 3 (33-50) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
22.09.2023

Klíč ke cvičením z pracovního sešitu Zeměpis 7 (2. vydání) - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
25.08.2023

Projekty k práci s programem SCRATCH (včetně nápovědy).

Číst celý článek
24.08.2023

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z pracovního sešitu Chemie 9 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
09.06.2023

Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 3 - Čtení s porozuměním 2. vydání (rozšířené o práce s počítačem) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
10.05.2023

Klíč ke cvičením z pracovního sešitu Zeměpis 8 2. díl - Česká republika - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
10.05.2023

Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 5 (5-50) - PŮVODNÍ ŘADA 2. vydání ke stažení v příloze.

Číst celý článek
02.05.2023

Pracovní sešit ke slabikářiPracovní sešit ke Slabikáři slouží k dalšímu procvičování a upevňování učiva Slabikáře. Strany pracovního sešitu svým obsahem odpovídají obsahu učiva Slabikáře. Řazení probíraných písmen, typů slov s určitou hláskovou stavbou a slabikových skupin je stejné. Pracovní sešit osahuje různé úkoly a činnosti zpracované hravou formou, řazené u každého probíraného jevu s postupnou gradací obtížnosti – vždy od jednoduchých ke složitějším. Je tedy určený i pro žáky s SPU, nebo naopak žáky mimořádně nadané.

 

Číst celý článek
12.04.2023

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z pracovního sešitu Dějepis 6 - Čtení s porozuměním (2. vydání) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
02.03.2023

Zěměpis 8 2. díl ČRPracovní sešity slouží k procvičování a aplikaci znalostí učiva zeměpisu 8. ročníku.

Kapitoly jsou nazvány i řazeny stejně jako v učebnici. Obsahují cvičení se slepými mapami, doplňovačky, osmisměrky a další typy úkolů, pomocí kterých si žáci hravou formou procvičí probírané učivo.

Cvičení doplňují barevné fotografie a obrázky. Důraz je kladen na práci s internetem a poznávání jednotlivých regionů Evropy (1. díl) a krajů ČR (2. díl).

 

 

Číst celý článek
04.11.2022

Informatika 4 učebnice

Pracovní sešit Čtení nás baví 5 je moderní výukový materiál, plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti spolu s rozvojem klíčových kompetencí dětí, zejména pak kompetence k učení a kompetence k řešení problémů.

Pracovní sešit doplňuje Čítanku pro 5. ročník z edice Čtení s porozuměním a jeho velkou předností je, že může být používán i k jiným čítankám nebo samostatně.

 

Číst celý článek
20.10.2022

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z učebnice Dějepis 7 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
27.09.2022

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z pracovního sešitu Dějepis 7 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
27.09.2022

Klíč ke cvičením z učebnice Čítanka 9 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze. 

Číst celý článek
15.09.2022

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z učebnice Dějepis 6 - 2. vydání - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
14.09.2022

Klíč ke cvičením z pracovního sešitu Přírodopis 8 (88-31) - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
14.09.2022

Klíč ke cvičením z pracovního sešitu Zeměpis 8 1. díl - Evropa - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
31.08.2022

Český jazyk 2 až 5 původní řada

Původní oblíbená řada učebnic byla přepracována v souladu s aktuálním RVP ZV 2021. Teorie i cvičení byly zjednodušeny a jsou podány srozumitelnou formou. Doplněny byly komunikativní a slohové úkoly i cvičení zaměřená na čtenářskou gramotnost a digitální výchovu žáků. Výhodou je obsahová nezatíženost učebnic a nízká cena. Všechny učebnice doplňují nové pracovní sešity formátu A4. Na našich webových stránkách najdete klíč s řešením všech cvičení z těchto učebnic. Inovovanou podobu učebnic schválilo MŠMT ČR. 

Číst celý článek
29.08.2022

Klíč ke cvičením z učebnice Přírodopis 9 - 2. vydání - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
29.08.2022

Klíč ke cvičením z učebnice Zeměpis 8 - Evropa - 2. vydání - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
29.08.2022

Klíč ke cvičením z učebnice Zeměpis 9 - 2. vydání - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
29.08.2022

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z učebnice Chemie 9 ke stažení v příloze.

Číst celý článek
29.08.2022

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z učebnice Chemie 8 ke stažení v příloze.

Číst celý článek
29.08.2022

Učební materiály a doplňující pracovní listy k pracovní učebnici Informatika 4 (44-90).

Číst celý článek
29.08.2022

Informatika 4 učebnice

Učebnice Informatika pro 4. ročník ZŠ je zpracována tak, aby odpovídala modelovému školnímu vzdělávacímu programu a pokrývá všechny navržené a očekávané výstupy RVP ZV pro informatiku.

Učebnice obsahuje témata: digitální technologie, práce ve sdíleném prostředí a úvod do kódování a šifrování dat a informací.

V učebnici je kladen důraz na názornost a rozvíjení logického, informatického myšlení.  Učebnice využívá moderní výukové trendy.

Číst celý článek
09.06.2022

Instrumentální doprovod k písním z učebnice Hudební výchova 4. Při zakoupení učebnic pro celou třídu obdržíte zdarma heslo k otevření souboru.

 

 

Číst celý článek
19.05.2022

Pracovní sešit Vstup do 2. ročníku je určený k opakování a upevňování učiva 1. ročníku v oblasti čtení a psaní v závěru 1. ročníku nebo k zopakování učiva na začátku 2. ročníku.

 • Učivo čtení je řazeno systematicky od prvních slabik a jednoduchých slov s otevřenou slabikou, procvičovány jsou zejména obtížné jevy. Učivo psaní procvičuje postupně psaní písmen, vazby písmen, psaní slabik a slov, která se procvičují v části čtení.
Číst celý článek
20.04.2022

Pracovní sešit Čtení nás baví 4 je moderní výukový materiál plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.

Pracovní sešit doplňuje Čítanku pro 4. ročník z edice Čtení s porozuměním, ale může být používán i k jiným čítankám nebo samostatně bez čítanek.

 • Úkoly a další činnosti vycházejí z literárních ukázek, které najdete přímo v pracovním sešitu.
 • Pracovní sešit je vhodný pro všechny žáky, včetně dětí s SPU, nebo naopak i pro děti mimořádně nadané. Najdete zde jednoduchá i složitější cvičení.
Číst celý článek
13.04.2022

Klíč ke cvičením z učebnice Čítanka 4 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze. 

Číst celý článek
13.04.2022

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z učebnice Čítanka 3 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze. 

Číst celý článek
03.03.2022

Nově jsme vyvinuli elektronické didaktické testy, které vycházejí z našeho nového pracovního sešitu Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka. Našich 10 testů reálně simuluje didaktické testy používané u přijímacích zkoušek. Každý test trvá 1 hodinu a po jeho ukončení proběhne vyhodnocení. Souhrny jednotlivých didaktických testů se ukládají a žák může v čase sledovat, zda se zhoršuje, či zlepšuje.

Roční verzi získáte při zakoupení pracovního sešit Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka zde.

Náhledy jednotlivých typů úloh jsou v galerii článku. Program s didaktickými testy k vyzkoušení si můžete stáhnot zde.

Číst celý článek
01.03.2022

Vážení obchodní přátelé,

oznamujeme Vám, že s okamžitou platností, tj. od 1. 3. 2022

dochází ke změně našeho účtu  (původní účet byl ve Sberbank).

Celé sdělení včetně čísla účtu je v příloze.

Pokud u nás máte nějaké neuhrazené faktury, tak je hraďte již na toto nové číslo účtu.

Číst celý článek
01.03.2022

Pracovní sešit Čtení nás baví je moderní výukový materiál plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.

Pracovní sešit doplňuje Čítanku pro 3. ročník z edice Čtení s porozuměním, ale může být používán i k jiným čítankám nebo samostatně bez čítanek.

 • Úkoly a další činnosti vycházejí z literárních ukázek, které najdete přímo v pracovním sešitu.
 • Pracovní sešit je vhodný pro všechny žáky, včetně dětí s SPU, nebo naopak i pro děti mimořádně nadané. Najdete zde jednoduchá i složitější cvičení.
Číst celý článek
01.02.2022

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z pracovního sešitu Dějepis 8 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
05.01.2022

Naším cílem bylo vytvořit učební materiál, který by v sobě spojoval klasický sešit se zápisem a úkoly k procvičení probraného učiva (např. křížovky, přiřazovací cvičení, skrývačky, přesmyčky, čtyřsměrky).

Snažíme se u žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost a práci s mapou. Mapy můžete používat při probírání dané kapitoly.

Při práci s pracovním sešitem doporučujeme nejprve probrat novou látku a pak vyplnit úvodní cvičení (obdoba zápisu v běžném sešitě) s použitím učebnice. V následující hodině navrhujeme zopakovat a procvičit učivo z předchozí hodiny formou hravých úkolů a následně se věnovat nové kapitole. Věříme, že čas, který získáte tím, že žáci nebudou opisovat zápis z tabule, využijete k oživení učiva, například videem.

Číst celý článek
20.12.2021

 

TECHNICKÁ PODPORA

Tento článek vám pomůže při aktivaci a zprovoznění vašich IUč.

Číst celý článek
12.12.2021

Nově jsme pro vás vytvořili interaktivní pracovní sešity. Umožňují vstup z klávesnice a uložení výsledku do souboru jako obrázek. V případě distanční výuky tak mohou žáci  cvičení vyplnit v počítači a jako obrázek zaslat ke kontrole na mail učiteli. K dispozici Vám zatím dáváme Interaktivní pracovní sešity Český jazyk 2 9, Prvouka 2 a 3, Přírodověda 4 a 5, Matematika 1 4.

 

Číst celý článek
08.10.2021

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 3 s Všeználkem a Neználkem (3-50) - PŮVODNÍ ŘADA ke stažení v příloze.

Číst celý článek
04.10.2021

PUBLIKACE OBSAHUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI:
– rady a doporučení, jak úspěšně zvládnout přijímací zkoušky
– návody k vyplňování jednotlivých typů cvičení
– přípravné kapitoly k procvičení učiva
– 10 cvičných didaktických testů
– klíč s řešením všech úloh pro kontrolu výsledků

Číst celý článek
03.09.2021

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z pracovního sešitu Chemie 8 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
30.08.2021

  Časový plán Ćeský jazyk 9 (99-50) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
23.08.2021

Tento pracovní sešit je vytvořen v souladu s moderními trendy výuky chemie a tvoří celek s učebnicí chemie pro 8. ročník základní školy a tercie víceletého gymnázia. Pracovní sešit je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy.

Pracovní sešit obsahuje úkoly na procvičování a aplikování probraného učiva z učebnice. Důraz je kladen na jasné a přehledné vysvětlení a důkladné procvičení učiva tak, aby ho žáci lépe chápali a získané vědomosti si zapamatovali. K tomu také slouží názorné fotografie, obrázky a schémata. Pracovní sešit je plný cvičení, které aplikují učivo chemie na věci, které znají děti z běžného života. Atraktivní vizuální zpracování pracovního sešitu slouží ke zvýšení zábavnosti vyučování chemie.

Číst celý článek
29.07.2021

 • 3D modely významných historických památek s mluveným doprovodem, které jsou doplněné o zajímavosti a fotografické prezentace s popisky
 • 21 videonahrávek důležitých historických mezníků, událostí, životopisů osobností včetně krátkých dokumentů naší a evropské historie
 • 21 otázkových cvičení s mezipředmětovým přesahem do zeměpisu a anglického jazyka včetně správného řešení a obrázkového doprovodu ve formě hádanek a vizuálních nápověd

 

Číst celý článek
02.07.2021

Klíč ke cvičením z pracovního sešitu Přírodopis 7 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
07.06.2021

 • 3D modely významných míst na Zemi s mluveným doprovodem, zajímavostmi, fotografickou prezentací
 • krátká dokumentární videa z důležitých probíraných zeměpisných oblastí od našich cestovatelů
 • další výuková videa s mezipředmětovým přesahem do Přírodopisu a Dějepisu
 • interaktivní mapy s podrobnými fotografickými prezentacemi, zvukovým doprovodem, mezipředmětovým přesahem do anglického jazyka
 • Ke každému dokumentárnímu i výukovému videu je krátké video s otázkami na přemýšlení, diskusi a případné odzkoušení pozornosti žáka.
 • fotografie i s případným detailnějším popisem
Číst celý článek
02.06.2021

 • Doplňuje Živou abecedu a Slabikář. Jeho cílem je umožnit dětem jinou formou další procvičení a upevnění učiva.
 • Je určen k procvičování probíraného učiva od prvních písmen a slabik. Při postupné výuce písmen, kdy pořadí je stejné jako v Živé abecedě a ve Slabikáři, se vždy začíná čtením písmen, následuje čtení slabik a dále čtení slov, slovních spojení a vět.
 • Slova jsou vždy nejprve řazena do celků (řádek nebo sloupek) podle jejich stavby, aby děti procvičovaly jeden typ slova.
Číst celý článek
28.04.2021

Licenční smlouvu k interkativní učebnici (IUč) si můžete stáhnout zde.

Číst celý článek
13.04.2021

Čtení nás bavíBarevný pracovní sešit. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti a kompetence k řešení problémů. Doplňuje Čítanku 2 - čtení s porozuměním, ale může být používán i samostatně bez čítanky. Jedna strana dvojstránky obsahuje jednodušší úkoly ke známým ukázkám a sousední strana je rozvíjející se složitějšími úkoly. Zde najdete literární ukázky z dalších knih pro děti a cvičení k nim. Nejdůležitější jsou cvičení zaměřená na ověření porozumění obsahu textu, dále cvičení na rozvoj vlastní tvořivosti a samostatného myšlení. Cílem PS je podněcovat u dětí zájem o čtení a literaturu a prostřednictvím rozvoje čtenářské gramotnosti podporovat zájem o celoživotní učení.

 

Číst celý článek
18.03.2021

Ve videu se seznámíte se všemi tituly pro výuky prvouky v 1. ročníku ZŠ, můžete si vybrat ze dvou variant. Představíme vám základní koncepci výuky tohoto předmětu, která je v rámci mezipředmětových vztahů provázaná s celkovým vzděláváním v 1. ročníku. Důležitou součástí videa je také představení našich interaktivních materiálů: IUč Prvouka 1 - pracovní učebnice, IUč Prvouka 1 - učebnice a IUč Prvouka 1 - pracovní sešit, které nabízejí mnoho možností, jak zajímavým a přínosným způsobem obohatit výuku. Interaktivními tituly vás bude provázet animovaná sova Áda. Jak pracovat s našimi tištěnými a interaktivními tituly? Čím jsou zajímavé a přínosné? Vše se dozvíte v našem videu.

 

Číst celý článek
05.03.2021

Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 4 (4-50) - PŮVODNÍ ŘADA ke stažení v příloze.

Číst celý článek
01.02.2021

Klíč ke cvičením z pracovního sešitu Zeměpis 7 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
15.01.2021

Orientační návrh ročního časového plánu Matematika 1 a Živé počítání (1. a 2. díl učebnice + 1. a 2. díl pracovní sešit) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
14.01.2021

Orientační návrh ročního časového plánu Matematika 2 a Veselé počítání (1. a 2. díl učebnice + 1. a 2. díl pracovní sešit) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
13.01.2021

Orientační návrh ročního časového plánu Matematika 3 a Bystré počítání (1. a 2. díl učebnice + 1. a 2. díl pracovní sešit) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
08.01.2021

Orientační návrh ročního časového plánu Matematika 4 a Zajímavé počítání (1. a 2. díl učebnice + 1. a 2. díl pracovní sešit) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
08.01.2021

Orientační návrh ročního časového plánu Matematika 5 a Užitečné počítání (1. a 2. díl učebnice + 1. a 2. díl pracovní sešit) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
02.11.2020

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z učebnice Dějepis 9 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
08.09.2020

Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 5 (5-50) - PŮVODNÍ ŘADA ke stažení v příloze.

Číst celý článek
03.09.2020

Klíč ke cvičením z pracovního sešitu Přírodopis 6 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
26.08.2020

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z pracovního sešitu Dějepis 6 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
25.08.2020

Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 9 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Vydání s počtem stran 167.

Číst celý článek
09.06.2020

Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 9 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Vydání s počtem stran 171.

Číst celý článek
07.04.2020

Klíč ke cvičením z učebnice Zeměpis 8 - Evropa - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
07.04.2020

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z učebnice Dějepis 8 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
31.03.2020

Klíč ke cvičením z učebnice Přírodopis 8 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
19.03.2020

Klíč ke cvičením z učebnice Přírodopis 9 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
19.03.2020

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z učebnice Dějepis 7 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
19.03.2020

Klíč ke cvičenímKlíč ke cvičením z učebnice Dějepis 6 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
17.03.2020

Klíč ke cvičením z učebnice Zeměpis 9 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
17.01.2020

Pracovní sešit Zeměpis pro 6. ročník základní školy je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy.

Pracovní sešit obsahuje úkoly na procvičování a aplikování probraného učiva z učebnice. Důraz je kladen na vizuální stránku  pracovního sešitu. Názorné fotografie, obrázky a schémata slouží k lepšímu pochopení učiva.

Číst celý článek
19.12.2019

Klíč ke cvičením z pracovního sešitu Zeměpis 6 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
18.12.2019

Klíč ke cvičením z učebnice Zeměpis 8 ČR - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
18.12.2019

Učebnice Chemie 8 je vytvořena v souladu s koncepcí RVP ZV. Zaměřuje se na témata z oblasti obecné a anorganické chemie. Využívá moderních výukových trendů.

Klade důraz na názornost, logické souvislosti a provázanost s ostatními přírodními vědami i praktickými znalostmi z běžného života. Důraz je také kladen na uvědomění si vlivu chemických látek na životní prostředí.

Číst celý článek
13.11.2019

Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 6 - Čtení s porozuměním 2. vydání ke stažení v příloze.

Číst celý článek
22.10.2019

Klíč ke cvičením z učebnice Zeměpis 7 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
03.09.2019

Klíč ke cvičením z učebnice Zeměpis 6 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
26.08.2019

Časový plán Ćeský jazyk 8 (88-50) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
26.08.2019

Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 8 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
20.08.2019

IUč Manažer slouží pro snadnou správu interaktovních učebnic ve vašem PC.

Číst celý článek
26.06.2019

Klíč ke cvičením z učebnice Čítanka 8 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze. 

Číst celý článek
12.06.2019

Klíč ke cvičením z učebnice Čítanka 6, první a druhé vydání - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze. 

Číst celý článek
12.06.2019

Klíč ke cvičením z učebnice Čítanka 6, třetí vydání - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze. 

Číst celý článek
06.06.2019

Učebnici 99-45 Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství, byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-9194/2019 dne 27. května 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
06.06.2019

Učebnicím 4-05 a 4-06 a pracovním sešitům 4-07 a 4-08 Matematika 4 (1. a 2. díl), byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-12969/2019 dne 10. května 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
17.04.2019

Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně, obsahuje témata tradičně řazená do 8. ročníku – opakování základních znalostí z nižších ročníků: úvodní výklad o jazyce, nauka o slově a slovní zásobě, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh, média a mediální výchova. Nachází se zde také závěrečné opakování a klíč s řešení opakovacích testů.

Číst celý článek
05.04.2019

Učebnici 88-30 Přírodopis 8 - Biologie člověka, byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-1174/2019 dne 20. března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
05.04.2019

Učebnici Dějepis 8 (88-40), byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-36859/2018 dne 22. února 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Dějepis s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
05.04.2019

Učebnici (88-50) a pracovnímu sešitu (88-60) Český jazky 8, byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-37069/2018 dne 13. února 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 6. - 9 ročník s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
05.04.2019

Učebnici Zeměpis 8 - Evropa (88-45), Česká republika (88-47), byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-37621/2018 dne 11. března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
05.04.2019

Učebnici (44-40) a pracovnímu sešitu (44-41) Vlastivěda 4 - poznáváme naší vlast, byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-4137/2018 dne 29. března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let."

Číst celý článek
05.04.2019

Učebnici Český jazky 4 - čtení s porozuměním (44-50) a pracovnímu sešitu Český jazyk 4 s Magikem (44-60), byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-2510/2019 dne 21. ledna 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. - 5 ročník s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
05.04.2019

Učebnici (33-30) a pracovnímu sešitu (33-31) "Prvouka 3 - čtení s porozuměním", byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-4138/2019 dne 21. března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro výuku ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let."

Číst celý článek
05.04.2019

Učebnicové sadě Slabikář s kocourem Samem (11-90), Živá abeceda s kocourem Samem (11-91), pracovní sešit První psaní s kocourem Samem (11-55) a Písanky s kocourem Samem 1. -4. díl (11-92 až 95) byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-2513/2019 dne 21. ledna 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. - 5 ročník s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
05.04.2019

Učebnici Český jazky 2 - původní řada (2-50), byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-5822/2019 dne 13. února 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. - 5 ročník s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
05.04.2019

Čítance 6 - Čtení s porozuměním (6-71), byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-8003/2019 dne 12. března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 6. - 9 ročník s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
30.10.2018

Klíč ke cvičením z učebnice Čítanka 7- Čtení s porozuměním ke stažení v příloze. 

Číst celý článek
03.10.2018

   Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 7 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
10.09.2018

Prvouce 1, pracovní učebnice (11-35), byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-9659/2018 dne 29. srpna 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro výuku ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let."

Číst celý článek
10.09.2018

Vlastivědě 4, učebnice a pracovní sešit (44-45, 44-46), byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-14232/2018 dne 25. července 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let."

Číst celý článek
10.09.2018

Přírodovědě 4, učebnice a pracovní sešit (44-30, 44-31), byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-14234/2018 dne 24. července 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro výkuku ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let."

Číst celý článek
10.09.2018

Prvouce 2, učebnice a pracovní sešit (22-30, 22-31), byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-14233/2018 dne 24. července 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro výku ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let."

Číst celý článek
10.09.2018

Matematice 3, učebnice a pracovní sešity (3-05, 3-06, 3-07, 3-08) byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-13 697/2018 dne 21. června 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let."

Číst celý článek
10.09.2018

Čítance 3, edice Čtení s porozuměním (33-65), byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-17696/2018 dne 11. června 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. - 5. ročník, s dobou platnosti šest let."

Číst celý článek
05.09.2018

Časový plán Český jazyk 7 (77-50) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
04.09.2018

Časový plán Přírodověda 5 (55-30) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
04.09.2018

Časový plán Přírodopis 7 (77-30) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
03.09.2018

Časový plán Vlastivěda 5 Zěměpis a Dějepis (55-40 a 55-45) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
29.08.2018

  Klíč ke cvičením z učebnice Přírodověda 5 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
29.08.2018

  Klíč ke cvičením z učebnice Vlastivěda 5 - Zeměpis - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
29.08.2018

  Klíč ke cvičením z učebnice Vlastivěda 5 - Dějepis - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
07.08.2018

Časový plán Český jazyk 6 (66-50) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
06.08.2018

Časový plán Ćeský jazyk 6 (66-50) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
05.08.2018

Časový plán Ćeský jazyk 5 (55-50) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
10.06.2018

Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 6 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
03.06.2018

  Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 5 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
29.05.2018

Časový plán Vlastivěda 4 Zěměpis a Dějepis (44-40 a 44-45) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
11.05.2018

Klíč ke cvičením z učebnice Vlastivěda 4 - Dějepis - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze. 

Číst celý článek
11.05.2018

Klíč ke cvičením z učebnice Vlastivěda 4 - Zeměpis - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze. 

Číst celý článek
10.05.2018

Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 4 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
10.05.2018

Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 3 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
10.05.2018

Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 2 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze.

Číst celý článek
13.03.2018

Učebnice obsahuje témata tradičně řazená do učebních plánů 7. ročníku – opakování základních znalostí z nižších ročníků, úvodní výklad o jazyce, zvuková stránka jazyka, nauka o slově, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh. Základní poučky k zapamatování jsou přehledně uvedeny ve žlutém poli. Za každou větší kapitolou následuje test, pomocí kterého si žáci mohou samostatně ověřit svoje znalosti. (Správná řešení testů jsou uvedena ke konci učebnice.)

Číst celý článek
12.10.2017

Našim učebnicím a pracovním sešitům matematiky pro 2. třídu byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-22 167/2017 dne 10. října 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
24.08.2017

Pracovní učebnice pro děti před vstupem do 1. ročníku ZŠ.

Nová pracovní učebnice je určena pro přípravu dětí na vstup do 1. ročníku ZŠ v mateřské škole nebo přípravné třídě základní školy – obsah vzdělávání dětí v přípravné třídě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu.

Číst celý článek
04.08.2017

Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s učebnicí + doplňující jednoduché náměty k práci. Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z učebnice i pracovního sešitu.

 

 

Číst celý článek
20.07.2017

Obsahuje: vymezení předmětu český jazyk, vymezení pojmu čtenářská gramotnost a popis čtenářských dovedností; popis materiálů pro výuky předmětu ve 2. ročníku; orientační návrh ročního plánu (rozpracován na týdny);metodicko-didaktická doporučení pro výuku, očekávané výstupy, praktické rady a další náměty pro práci. Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z učebnice i pracovního sešitu.

Číst celý článek
17.07.2017

V úvodní části si žáci rozšíří znalosti o Zemi a vývoji života na Zemi. Na tyto poznatky o makrokosmu navazuje učivo o mikrokosmu. Žáci se obeznámí se základní jednotkou organizmů – s buňkou – a s nebuněčnými mikroorganizmy – viry.

Číst celý článek
14.06.2017

Nová učebnice zeměpisu pro 6. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně.

Číst celý článek
12.05.2017

Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura, ročník 6.

Vyučovací předmět: Literární výchova

Průběžně:

 • čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, zapamatuje si z něj podstatná fakta, vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku
 • rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává, dokáže pracovat s textem: najde hlavní myšlenku, určí námět, charakterizuje hlavní postavy, posoudí jejich jednání a vzájemný vztah
Číst celý článek
26.04.2017

Nová učebnice dějepisu je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz se klade na názornost a srozumitelnost. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozumění textu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů.

Číst celý článek
05.04.2017

Pracovní sešit k procvičení učiva z učebnice, a to zábavnou formou s využitím metod činnostního učení. Najdete zde čtyřsměrky, doplňovačky, rébusy, hry a úkoly s obrázky k vybarvení. Uprostřed sešitu jsou všity návrhy čtvrtletních prací. (Učitel je může ze sešitu vyjmout a zadat žákům k vypracování.) Z opačné strany (vzhůra nohama) je zahrnut klíč ke všem cvičením.

Číst celý článek
31.03.2017

Čítanka je sestavena tak, aby byla pro žáky co nejčtivější. Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gramotnosti. Seznamuje žáky s dalšími literárními pojmy, jako je kramářská píseň, ohlasová literatura, román, drama, životopis, metafora, metonymie apod. Zařazeny jsou ukázky z titulů oblíbených u dospívajících čtenářů (např. témata fantasy, bestseller, detektivka a humorné příběhy).

Číst celý článek
23.03.2017

Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Učebnice je zpracována přehledně
a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo probírané v 6. ročníku. S ohledem na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci na základě porozumění textu skládají ve správném pořadí. Doplněny jsou i otázky na upevnění čtenářské gramotnosti i gramatické úkoly.

Číst celý článek
29.11.2016

Nakladatelství Nová škola - DUHA se již od svého vzniku snaží svou nabídkou podporovat tvořivou a názornou výuku. Učebnice a pracovní sešity proto vhodně doplňujeme právě o pomůcky pomáhající naplnit toto jejich poslání.

Číst celý článek
29.11.2016
 • rozlišování počtu teček od 1 do 10
 • rozlišování číslic
 • přiřazování čísla k počtu teček a naopak
 • uspořádání čísel vzestupně i sestupně
 • určování čísla hned před a hned za daným číslem
 • sestavování příkladů na sčítání a odčítání
 • přikládání k obrázkům na stránkách učebnice M1
 • využívání k činnostem, ke kterým je připravená zadní strana M1, 1. díl
Číst celý článek
07.11.2016
 • Ke každé učebnici pro třídu IUČ zdarma (plná verze na 1 rok)
 • Při objednávce nad 3000 Kč dovoz nebo poštovné zdarma
 • Množstevní slevy
  • nad 5 000 Kč - sleva 5%
  • nad 10 000 Kč - sleva 10%
  • nad 20 000 Kč - sleva 15%
  • nad 40 000 Kč - sleva 20%
Číst celý článek
01.11.2016

Učebnice Prvouka 1 a pracovní učebnice Prvouka 1 jsou součástí moderní řady učebnic vydávaných v edici Čtení s porozuměním. Tato ucelená řada učebních materiálů je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti. Zároveň využívá metody činnostního učení.

Učebnice Prvouka 1 a pracovní učebnice Prvouka 1 vycházejí z klíčových kompetencí RVP ZV.

Číst celý článek
27.10.2016

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život.

Číst celý článek
27.10.2016

1. Tematický celek: Škola (září)

Názvy kapitol: Poprvé ve škole; Naše škola; Třída; Pozor, semafor; Dopravní značky; Opakování.

Učivo tematického celku: navázání vztahů a seznámení se se spolužáky; škola – seznámení s prostorami školy, s jednotlivými místnostmi, s jejich účelem a vybavením, orientace ve školní budově; nácvik základů společenského chování v konkrétních situacích (chování ve školní jídelně, základní hygienické návyky); třída; školní pravidla (chování o přestávce, udržování pořádku a čistoty ve třídě); organizace školy (zaměstnanci školy); bezpečná cesta do školy; orientace v z dopravních situacích; seznámení s pojmy semafor pro chodce a pro řidiče, dopravní značky; přechod pro chodce; rizikové úseky při cestě do školy.

Číst celý článek
27.10.2016

Časový plán Prvouka 1 učebnice (11-30) a Prvouka pracovní učebnice (11-35) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
27.10.2016

Učebnice a pracovní sešit Prvouka 2 jsou součástí moderní řady učebnic vydávaných v edici Čtení s porozuměním. Tato ucelená řada učebních materiálů je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti. Zároveň využívá metody činnostního učení.

Učebnice a pracovní sešit Prvouka 2 vycházejí z klíčových kompetencí RVP ZV.

Číst celý článek
27.10.2016

Názvy kapitol: Opakování učiva 1. ročníku; Po prázdninách ve škole; Rozvrh hodin; Třída; Pravidla chování; Bezpečná cesta do školy; Dopravní prostředky; Dopravní značky; Opakování č. 1.

Učivo tematického celku: orientace ve školní budově a v jejím okolí; znalost názvů jednotlivých místností školy, jejich účel a vybavení; povolání zaměstnanců školy; školní řád; mezilidské vztahy (mezi vrstevníky a vzhledem k věkovému odstupu a sociálnímu postavení různých lidí); zásady komunikace a pravidla slušného chování mezi lidmi (úcta, zdvořilost, tolerance, vstřícnost, solidarita); školní pravidla (chování o přestávce a během vyučování, udržování pořádku a čistoty ve třídě); orientace v rozvržení vyučovacích hodin (rozvrh hodin); zásady bezpečné cesty do školy; orientace v základních dopravních situacích; praktické využití dopravních prvků usnadňujících bezpečnou cestu do školy (semafor, přechod pro chodce); praktické zvládnutí rizikových úseků při cestě do školy (chůze po okraji vozovky, cesta hromadným dopravním prostředkem); základní rozlišení dopravních prostředků; znalost důležitých telefonních čísel; dopravní značky; pravidla při přecházení železničního přejezdu.

Číst celý článek
27.10.2016

Časový plán Prvouka 2 (22-30) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
27.10.2016

Časový plán Prvouka 3 (33-30) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
26.10.2016

Český jazyk je součástí vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Úkoly a cíle tohoto předmětu, metody a formy práce vycházejí z požadavků RVP pro základní vzdělávání, který je závazný pro vypracování školních vzdělávacích programů. Předmět Český jazyk a literatura je základem vyučování v 1. ročníku.

Číst celý článek
26.10.2016

Umět číst znamená rozumět tištěné a psané řeči. Předpokládá tedy znalost grafického vyjádření slov, to znamená znalost písmen pro jednotlivé hlásky a dovednost převést je pohotově v mluvenou řeč tak, aby si dítě vytvořilo představu o čteném obsahu.

Číst celý článek
26.10.2016

Výchozí metodou výuky čtení a psaní je metoda analyticko–syntetická, podpořená vázaným slabikováním. Tato metoda, prověřená mnoha generacemi učitelů, je velmi dobře propracovaná a stále metodicky vylepšovaná pro potřeby současných dětí. Stále se zvyšuje procento dětí, které vstupují do školy s nedostatečně rozvinutými smysly k počáteční výuce čtení, s nesprávnou výslovností, s omezenou slovní zásobou, obecně řečeno děti nezralé. Přibývá také dětí se specifickými poruchami učení, jako je dyslexie nebo dysgrafie. Proto se jednoznačně přikláníme k výuce analyticko-syntetickou metodou, která je nejbližší naší řeči, a proto je vhodná pro největší procento dětí.

Číst celý článek
26.10.2016

Strukturace učiva je rozložena do postupných kroků, které na sebe navazují, a je nezbytné dodržet jejich pořadí. Délka jednotlivých kroků není daná. Vždy záleží na úrovni a možnostech jednotlivých žáků. Každé nové učení se u žáků opírá o předchozí zkušenost a je potřebná určitá míra získání dovedností a poznávání.

Číst celý článek
26.10.2016

Vyučování psaní je organicky spojeno s vyučováním čtení a tvoří společně po obsahové stránce vzdělávací jednotku. Svojí formou je psaní činnost grafická. Psaní a čtení jsou potom dvě formy sdělovacího procesu. Při psaní se zvukový tvar slova převádí do grafických značek – písmen.

Funkce písma je podmíněna znalostí grafických prvků a dovedností správně je zapisovat a spojovat, která se postupným psacím výcvikem automatizuje. Automatizace psacího pohybu není a nemůže být úkolem 1. ročníku. Vytváří se zvolna, individuálně a za normálních podmínek k ní žáci dospívají až ve 4. ročníku.

Číst celý článek
26.10.2016

Učebnice:

 • Živá abeceda s kocourem Samem (Lenka Andrýsková)
 • Slabikář s kocourem Samem (Lenka Andrýsková)
 • Moje první psaní s kocourem Samem (Lenka Andrýsková)
 • Písanky pro 1. ročník, 1.–4. díl
 • Interaktivní Živá abeceda a Slabikář

Další pomůcky:

 • Skládací vystřihovací abeceda
 • Demonstrační kostky s písmeny
 • Učíme se abecedu (Martin Krobot)
 • Ilustrované slabiky (Eva Procházková)
 • Se zvířátky do pohádky (Jiřina Brožová)
Číst celý článek
12.10.2016

Připravili jsme pro vás pracovní listy pro žáky určené pro práci s interaktivní učebnicí Matematika 4.

Pracovní listy lze tisknout jednotlivě na obyčejný papír k jednorázovému použití, nebo lze vytisknout "ŠABLONU K ZALAMINOVÁNÍ". Tuto šablonu je zapotřebí vytisknout a zalaminovat pro každého žáka zvlášť a používat ji během celého školního roku. Šablonu lze používat opakovaně a psát na ni stíratelným fixem.

Číst celý článek
03.10.2016

Pracovní sešit doplňuje Živou abecedu a Slabikář s kocourem Samem. Může však sloužit i jako samostatná pomůcka při vyvozování písmen v 1. ročníku. Obsahuje 29 písmen české abecedy s výjimkou písmen Q, W, X, se kterými se žáci seznamují až v 2. ročníku. Pořadí písmen je stejné, jak je žáci postupně poznávají v Živé abecedě a Slabikáři. Publikaci je možno využít jako pracovní sešit, nebo jednotlivé listy vystřihnout a použít jako volné karty. (Doporučujeme, aby karty vystřihovala dospělá osoba.)

Číst celý článek
26.09.2016

Časový plán Přírodověda 4 (44-30) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
04.08.2016

Časový plán Ćeský jazyk 4 (44-50) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
03.08.2016

Časový plán Český jazyk 3 (33-50) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
02.08.2016

Časový plán Ćeský jazyk 2 (22-50) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
01.08.2016

Časový plán Ćeský jazyk 1 (11-90, 11-91) ke stažení v příloze.

Číst celý článek
01.07.2016

Našim učebnicím a pracovním sešitům matematiky pro 1. třídu byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-22033/2016 dne 28. června 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
25.05.2016

AKCE KE SLABIKÁŘI S KOCOUREM SAMEM

Při objednávce Slabikáře s kocourem Samem získáte jako bonus pracovní sešit s názvem Učíme se písmena pro všechny žáky 1. ročníku zdarma. (Pracovní sešit obsahuje čtyři druhy písmen s obrázky, motivační básničky s obrázky a vystřihovací figurku kocoura Sama.)

Akce platí do 30. 9. 2016.

Po 30. 9. 2016 bude prodejní cena sešitu 39 Kč.

Číst celý článek
19.05.2016

Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice a s pracovním sešitem  Prvouka 3 včetně odkazů na interaktivní učebnici IUč Prvouka 3.

Číst celý článek
11.05.2016

Číst správně znamená číst bez chyb. Žák se dopouští chyb většinou tehdy, když se na něj kladou požadavky příliš vysoké, nebo naopak příliš nízké.

Číst celý článek
11.05.2016

Číst plynule znamená číst slova napoprvé bez slabikování. Čtenář nedělá přestávky v textu na místech, kde to není přirozené jak z hlediska obsahového, tak rytmického. K plynulému čtení snadných slov i krátkých vět dochází někteří žáci již ke konci 1. ročníku. Během 2. ročníku by většina žáků měla dokázat číst plynule jednoduché věty. Během 3. ročníku přechází plynulost čtení do delších vět i souvětí.

Číst celý článek
11.05.2016

Číst s porozuměním znamená rozumět tomu, co je vyjádřeno souvislým textem – rozumět myšlenkám autora. Porozumění čtenému lze ovšem vyžadovat jen u textů přiměřených věku žáků (rozumová úroveň žáka, jazyková úroveň… ).

Číst celý článek
11.05.2016

Číst výrazně znamená číst zřetelně a jasně, číst s důrazem slova, která jsou ve větě důležitá z hlediska smyslu, číst s přirozenou intonací, s pauzami, s citovým zabarvením a číst vhodným tempem.
Výrazné čtení je důležité pro rozvoj emocí, fantazie i pro výchovu estetického citu. Je třeba, aby učitel dětem často a výrazně předčítal. Při výrazném čtení se upoutává pozornost žáků k hlavním myšlenkám, které mají v daném textu vnímat. Učitelův přednes je vzor, který se snaží děti napodobit.

Číst celý článek
11.05.2016

Hlasité čtení – stěžejní metoda výuky čtení, zahrnuje:

 • cvičné čtení slov a slovních spojení
 • čtení krátkých vět i textů
 • společné čtení

Tiché čtení – čtení úkolů a pokynů. Lepší čtenáři mohou tiše číst i kratší úryvky z článků (dbejme na kontrolu porozumění přečteného textu)

Výrazné čtení – zahrnuje:

 • čtení předložek se slovem dohromady (přízvuk je kladen na předložku)
 • čtení spojek a, i
 • čtení s přirozenou intonací – napodobení učitele (v tomto období hraje významnou roli vzorové předčítání textu učitelem).
Číst celý článek
11.05.2016

Články s naučnou tematikou se nejen čtou, ale také rozebírají. Velký význam mají články, které navazují na hodiny prvouky. Propojení čteného textu s učivem prvouky napomáhá dětem samostatně pochopit smysl čteného článku, upevnit a rozšířit okruh vědomostí. Četba naukových článků podněcuje děti k hledání souvislostí, k myšlení.

Vždy je třeba uvážit, zda článek přináší nové vědomosti nebo zda potvrzuje, rozšiřuje a upevňuje vědomosti získané při výuce prvouky nebo při vlastním pozorování okolí. Když naučné čtení obsahuje více pro děti známých poznatků, musíme pamatovat na samostatnou práci žáků.

Číst celý článek
11.05.2016

Literární výchova se uskutečňuje při styku žáka se slovesným uměleckým
dílem a to:

 • při čtení textu z čítanky
 • při četbě knížky nebo časopisu
 • při poslechu čteného textu
 • při sledování uměleckého díla v divadle, v televizi, v kině
Číst celý článek
29.03.2016

Vyhledávat začněte zadáním požadovaného slova (slov) do vyhledávacího pole.  Po odeslání dotazu (kliknutím na tlačítko Vyhledat, případně stisknutím klávesy Enter) se vyhledávání provede a zobrazí se výsledky vyhledání. Standardně se hledání provádí ve zboží. Pokud si přejete prohledat články, tak před vlastním hledáním přepněte volbu na články.

Číst celý článek
16.03.2016

Čítanka je součástí nové edice Čtení s porozuměním a rozšiřuje řadu učebnic zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV.

Hlavním cílem je dále v dětech prohlubovat zájem o literaturu a nenásilnou formou je poutavými články a zábavnými úkoly motivovat k četbě.

Číst celý článek
12.02.2016

Při uvádění žáků 1. ročníku do počtářského světa a pokládání základů jednotlivých klíčových kompetencí se na Tvořivých školách stalo nepostradatelnou a prakticky nezastupitelnou pomůckou tzv. početní divadélko. K dalším nezastupitelným pomůckám v 1. ročníku patří fazole, dvoubarevná papírová kolečka, karty s čísly a papírové peníze.

Početní divadélko patří mezi pomůcky používané v tzv. předpočtářském období, tj. přibližně první tři měsíce povinné školní docházky. S ohledem na význam, přínos a oblíbenost této pomůcky u žáků i učitelů jsme se rozhodli věnovat jí na tomto místě samostatný prostor.

Číst celý článek
10.02.2016

Metodické rady k pracovním sešitům:

Číst celý článek
10.02.2016

Metodické rady k pracovním sešitům:

Číst celý článek
08.02.2016

Metodické rady k pracovním sešitům:

Číst celý článek
28.01.2016

Zdena Rosecká

Anotace: Stať informuje o vzniku a činnosti „Sdružení pedagogů a škol se základním vzděláváním Tvořivá škola“. Charakterizuje didaktické postupy tzv. činnostního učení, včetně vhodné volby a tvorby materiálů pro toto učení. Seznamuje s pojetím vztahu učitele a žáka, s přístupem k hodnocení žáků a popisuje cíle, kterých chtějí učitelé zapojení do daného projektu dosáhnout.

Klíčová slova: činnostní učení, činnosti, didaktické pomůcky, objevování poznatků, zpětná vazba, mezipředmětové vztahy, pozitivní hodnocení, vědomosti, dovednosti, klíčové kompetence.

Číst celý článek
13.01.2016

Moderní činnostní vyučování je na věděckém základě vytvořený a v praxi ověřený soubor činnostních metod a forem učení, který dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. Žák zde není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní iniciativu – pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří.

Číst celý článek
13.01.2016

Tvořivá škola definovala DESATERO činnostního učení, které vychází z učení Komenského, Baťových Zlínských pokusných škol a především z mnohaletých zkušeností českých učitelů. Jelikož uvedené principy považujeme stále za platné a nosné, předkládáme je – některým pro připomenutí, jiným pro poučení a všem pro radost.

Číst celý článek
13.01.2016

Psychologie učení, ze které naše učebnice matematiky vycházejí, ctí věkové zvláštnosti dětí a přizpůsobuje se jim. Psychický vývoj dítěte je všem znám z díla J. A. Komenského. Francouzský myslitel Jeana Piaget mluví o 4 etapách vytváření rozumových operací. Dále jsou uvedeny obecně známé etapy psychického vývoje dítěte. Doplněny jsou podpůrnými prostředky pro jejich dobrý psychický vývoj.

Číst celý článek
12.01.2016

Uvedení do činnostního učení

Činnostní učení vede žáky i učitele k tvořivé práci. Jako všechno, i proces činnostního učení se řídí některými zásadami. Když chceme dosahovat uspokojivých výsledků, je třeba tyto zásady znát a dodržovat je:

Číst celý článek
12.01.2016

Chceme-li, aby dítě, které začalo chodit do školy, vstoupilo snadno do počtářského světa, nebudeme začínat hned početními výkony, začneme přípravnými cvičeními. Je tedy třeba k předčtenářskému období v 1. ročníku zařadit do výuky i období předpočtářské.

Číst celý článek
06.11.2015

Oznamujeme, že nám byla udělena akreditace Ministrerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-13477/2015-1-500 ze dne 11.5.2015

k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

Číst celý článek
08.09.2015

Našim učebnicím a pracovním sešitům matematiky pro 2.stupeň ZŠ byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-20141/2015 dne 14.7.2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
03.09.2015

Byla nám udělena doložka MŠMT pro soubor učebních materiálů pro 1. ročník - výuka čtení a psaní - nevázané písmo Nova Script (Živá abeceda, Slabikář, První psaní + Psaní číslic, Písanky 1. - 3. díl)

"Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-11910/2015 dne 2. července 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. - 5. ročník s dobou platnosti šet let."

Číst celý článek
01.09.2015

Našim učebnicím Českého jazyka, 2. - 5. ročník - původní řada, byly prodlouženy schvalovací doložky MŠMT:

Číst celý článek
27.08.2015

Našim učebnicím Čítanka, 2. - 5. ročník - původní řada, byly prodlouženy schvalovací doložky MŠMT:

Číst celý článek
18.08.2015

Žákovská knížka pro 2. stupeň základní školyŽákovská knížka s dvoubarevnými vnitřními stranami obsahuje 35 stran k zápisu hodnocení a další strany vyhrazené jiným sdělením, čtvrtletnímu hodnocení, třídním schůzkám a konzultačním hodinám. V žákovské knížce se dále nachází rozvrh hodin, kolonky pro prázdniny a volné dny a přehled důležitých telefonních čísel. 

Číst celý článek
03.08.2015

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás upozornit, že od 3.8.2015 firma Zita Janáčková (fyzická osoba) přešla na firmu:
Nová škola - DUHA, s.r.o.
Franzova 66, 614 00 Brno
IČ: 29245958
DIČ: CZ29245958

S pozdravem
Zita Janáčková

Číst celý článek
03.06.2015

Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice s pracovním sešitem a s pracovní učebnicí Prvouka 1 včetně odkazů na interaktivní učebnici IUč Prvouka 1.

Číst celý článek
10.04.2015
 • umožňují velmi dobré procvičování pamětného počítání
 • vedou žáky k soustředění a pozornosti
 • pomáhají k zautomatizování početních spojů
 • jsou vhodné pro skupinovou práci, činnost ve dvojicích i k individuálnímu procvičení učiva
Číst celý článek
30.03.2015
Čítanka 5

Čítanka je součástí nové edice Čtení s porozuměním a rozšiřuje řadu učebnic zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV.

Hlavním cílem je dále v dětech prohlubovat zájem o literaturu a nenásilnou formou je poutavými články a zábavnými úkoly motivovat k četbě.

Číst celý článek
03.03.2015

 

Učebnice Matematika 5 2.díl a Užitečné počítání 2. díl - pracovní sešit navazují na Matematika 5 1.díl a Užitečné počítání 1. díl - pracovní sešit.

Číst celý článek
02.03.2015

Seznam distributorů Nová škola - DUHA (řazeno abecedně).

Číst celý článek